Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

System kar i nagród

SYSTEM NAGRÓD I KAR W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

Formy nagradzania dzieci:

 

 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed rodzicami,
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększanie zakresu jego samodzielności,
 • drobne nagrody rzeczowe jako elementy uznania (np. odznaka, order).

 

Dzieci nagradzane są za:

 

 • stosowanie ustalonych umów i zasad,
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,
 • wypełnianie podjętych obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc innym,
 • aktywny udział w pracach grupy.

 

Ustalając zasady i normy należy ustalić również konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad:

 • kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy (w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka),
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ),
 • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji ),
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka.

Kary stosowane są za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 • zachowania agresywne,
 • niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.