Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)


1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.
Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).


2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:
rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce grupy do której uczęszcza.


3. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np.: wejście przed budynkiem, szatnią, pozostawienie przed salą zajęć itp.


4. Odbieranie dzieci z przedszkola.
Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
Osoby wymienione w punkcie 1 zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się daną grupą.
W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
Osobą upoważnioną do odebrania dziecka z przedszkola jest osoba pełnoletnia.
W szczególnych sytuacjach należy osobiście powiadomić nauczyciela o odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, bądź w dniu poprzedzającym.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualny telefon kontaktowy.


5. Instrukcja przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30