Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Rozkład dnia

7.00 - 8.15    Schodzenie się dzieci w sali lub w ogrodzie, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji                

                    wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do

                    spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza.

                    Praca   z dzieckiem zdolnym.

 8.20 - 8.30    Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne.

8.30 – 9.00    Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie

                     umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

 9.00 – 9.45    Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych

                      zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących

                      wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw

                      tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu

                      dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

9.45 - 10.30    Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

10.30 - 11.45  Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy

                      indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery,

                      wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

                      Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem

                      przedszkola.

11.45 - 12.00   Zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

12.00 -12.30    Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności

                       posługiwania się sztućcami.

12.30 -14.15    Odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. Tworzenie sytuacji rozwijających

                       indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali

                       lub w ogrodzie.

 14.15 - 14.30  Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00  Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie

                       umiejętności posługiwania się sztućcami.

 15.00 - 17.00  Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu.

                       Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym.  

                       Rozchodzenie się dzieci.