Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Koncepcja pracy Przedszkola nr 29

KONCEPRCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 29

 

I. WIZJA

 

Jesteśmy Przedszkolem Publicznym nr 29, którego organem prowadzącym jest m. st. Warszawa.

Nasze przedszkole znajduje się w Warszawie przy ulicy Sycowskiej 1. Położone jest w ustronnym, cichym miejscu, a zarazem w dobrym punkcie komunikacyjnym (w pobliżu pętla tramwajowo - autobusowa przy Alei Krakowskiej). Przedszkole znajduje się w przestronnym, nowoczesnym budynku z ogrodem i placem zabaw dla dzieci.

Przedszkole zajmuje się działalnością opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną dla dzieci od 3 do 6 r. ż. Oferta przedszkola skierowana jest głównie dla dzieci z najbliższej okolicy, jednakże w miarę możliwości i wolnych miejsc przyjmowane są dzieci spoza rejonu.

Nadrzędnym celem jaki sobie stawiamy jest stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i życzliwości.

Osiągamy ten cel poprzez realizację zadań wynikających z podstawy programowej, organizowanie zajęć angażujących różne aktywności dzieci oraz poprzez indywidualne podejście do każdego z nich.

Wartości, którymi się kierujemy to dobro dziecka, szacunek dla drugiej osoby, bezpieczeństwo i akceptacja.

Wyróżnia nas miła i przyjazna atmosfera.

Każde dziecko jest kimś wyjątkowym!

 

II. MISJA

 

 1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.

 2. Wyrównujemy szanse edukacyjne.

 3. Rozwijamy u wychowanków optymistyczne cechy charakteru między innymi: dobroć, empatie, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiarę we własne możliwości.

 4. Stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa w przedszkolu.

 5. Promujemy działalność przedszkola w środowisku lokalnym.

 6. Zapewniamy zgodność działalności jednostki z przepisami prawa oraz opracowanymi procedurami wewnętrznymi.

 7. Promujemy ekologiczny styl życia.

 8. Wykorzystujemy literaturę w rozwijaniu twórczej postawy dzieci .

 9. Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola i współpracy z nauczycielami.

 

SPOSOBY REALIZACJI WIZJI PRZEDSZKOLA

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb

- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych,

- wykorzystywanie różnorodnych metod pracy,

- rozwijanie zainteresowań dzieci

Wyrównujemy szanse edukacyjne

- diagnozowanie umiejętności i potrzeb dzieci poprzez obserwację i analizę wytworów działalności dziecięcej,

- diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie rozmów z rodzicami

Rozwijamy u wychowanków optymistyczne cechy charakteru

- rozmowy indywidualne,

- stwarzanie sytuacji zadaniowych mających na celu rozwijanie powyżej wymienionych cech charakteru,

- wykorzystywanie pedagogiki zabawy w integrowaniu społeczności przedszkolnej

Stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa w przedszkolu

- przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania w budynku przedszkolnym i ogrodzie,

- przestrzeganie systemu kar i nagród obowiązującego wszystkich wychowanków przedszkola

Promujemy działalność przedszkola w środowisku lokalnym

- organizowanie uroczystości przedszkolnych,

- współpraca ze Szkołą Podstawową nr 87, Domem Dziecka nr 9 przy ulicy Korotyńskiego i Urzędem Gminy,

- prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach,

- udział w akcji „Góra grosza”;

- kontynuacja akcji charytatywnej „Dzieci dzieciom”;

Zapewniamy zgodność działalności jednostki z przepisami prawa oraz opracowanymi procedurami wewnętrznymi

- przestrzeganie przepisów prawa oświatowego i przepisów wewnętrznych placówki

Promujemy ekologiczny styl życia

- organizowanie kącików ekologicznych,

- hodowla roślin w szklarni,

- zbiórka baterii,

- segregacja śmieci,

- zbiórka korków,

- udział w konkursach ekologicznych

- prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej wynikające z harmonogramu

Wykorzystujemy literaturę w rozwijaniu twórczej postawy dzieci

- organizowanie akcji „Rodzice czytają dzieciom”;

- przygotowywanie i wystawianie inscenizacji teatralnych,

- nacisk na wykorzystywanie literatury w zajęciach dydaktycznych,

- organizowanie wyjść do teatru,

Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola i współpracy z nauczycielami

- zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte i uroczystości przedszkolne,

- organizowanie zebrań i spotkań indywidualnych,

- angażowanie rodziców w tworzenie inscenizacji dla dzieci,

- zamieszczanie artykułów dla rodziców na tablicy ogłoszeń

 

 

III. ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 

Nauczyciele zapewniają dzieciom wsparcie, podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność prowadzenia zajęć w sposób dostosowany do potrzeb dzieci. Konstruują ciekawe plany pracy i scenariusze bogate w różnorodne zabawy i zadania. Mają wysokie kalifikacje i są dobrze przygotowane merytorycznie oraz metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami i dążymy do skoordynowania naszych działań.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

 

IV. SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

 

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

· Ankiet

· Rozmów z nauczycielami, rodzicami,

· Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,

· Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

· Analizę wytworów dziecięcych,

· Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,

· Lustrację sal, tablic, wystawek prac,

· Arkuszy ocen pracy nauczycieli,

· Arkuszy samooceny

· Analizy dokumentacji pedagogicznej,

· Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

· Rozwoju zawodowego

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku.


 

V. ZASADY I METODY PRACY NAUCZYCIELI

 


Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 • Zasada indywidualizacji

Dużą wagę przykładamy do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz w celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej jego wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności

 • Zasada samodzielności

Kładziemy nacisk na osiąganie przez dzieci odpowiedniego poziomu samodzielności, który jest niezbędny do właściwego funkcjonowaniu w przedszkolu oraz sprzyja rozwojowi dziecka umożliwiając mu angażowanie się w różnorodne aktywności. Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania i świadomość możliwości popełniania błędów.

 • Zasada oddziaływania na całą osobowość wychowanka

Podczas planowania pracy oraz realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych zwracamy uwagę, by wspierać dziecko we wszystkich obszarach jego rozwoju. Wiemy, że każdy z nich jest równie ważny dla osiągania umiejętności potrzebnych do nauki na sposób szkolny i właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym.
 

 1. Podczas realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wykorzystujemy wiele różnorodnych metod. Wszystkie one uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

 

Do metod tych należą m.in.:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu

 • Opowieść ruchowa

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

 • Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania - alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania

 • Relaksacja

 • Techniki parateatralne

 • Bajkoterapia

 • Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

 

 

VI. WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Poprzez swoją pracę nauczyciele dążą do tego, by dzieci uczęszczające do naszej placówki były:

· Ciekawe świata

· Ufne w stosunku do nauczycieli

· Radosne

· Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

· Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

· Uczciwe i prawdomówne

· Odpowiedzialne i obowiązkowe

· Kulturalne i tolerancyjne,

· Świadome zagrożeń
 

VII. MODEL ABSOLWENTA

 

Nauczyciele kładą w swej pracy nacisk na to, by dzieci kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia. W procesie edukacyjnym dążą do tego, by absolwent przedszkola wykazywał:

· motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

· zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

· umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

· umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości

· umiejętność radzenia sobie z trudnościami

· umiejętność współpracy w grupie

· samodzielność

 

Absolwent naszego przedszkola posiada wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia i posiada wymaganą wiedzę o świecie. Umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

 

Rozumie, zna i przestrzega:

· prawa dziecka i prawa innych ludzi,

· zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

· zasady kultury współżycia, postępowania ,

· kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

· potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)

 

VIII. WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI
 

Placówka jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z doświadczeniem pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.