Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

PROCEDURA

PROCEDURA

Organizacji opieki, wychowania i kształcenia w przedszkolu od 1 września 2020

w oparciu o obowiązujące wytyczne przeciwepidemiczne

Głównego Inspektora Sanitarnego z dni 25 sierpnia 2020 r.

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z opieki w przedszkolu w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola.

 

 1. Postanowienia szczegółowe
 1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci (przy czym powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m².
 2. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 3. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami nauczyciele.
 4. Pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych, będzie zapewniona taka organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej (dziecko również powinno przebywać w domu na kwarantannie).
 7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 8. Rodzic bez maseczki ochronnej nie może wejść do przedszkola. Zatrzymuje się przed drzwiami do przedszkola i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola dyżurującemu przy drzwiach.
 9. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej (szatnia) minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki.
 10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (pkt 7).
 11. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic, za zgodą dyrektora przedszkola, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 12. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 14. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.
  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu temperatura jest mierzona również w porze leżakowania oraz w każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba (zgodnie z załącznikiem nr 1).
 15. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka, osoba dokonująca pomiaru obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola.
 16. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli występuje jeden z następujących warunków:
 1. dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C;
 2. pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;
 1. Każde dziecko, po wejściu do sali, najpierw idzie do łazienki i myje ręce zgodnie z instrukcją.
 2. Przy odbiorze dziecka, rodzic, po wejściu do szatni, podaje pracownikowi dyżurującemu imię i nazwisko dziecka i czeka, aż pracownik przyprowadzi dziecko do szatni.
 3. Pracownicy przedszkola, w części wspólnej (szatnia), jak również przy kontaktach z osobami trzecimi w przedszkolu obowiązani są do noszenia maseczek.
 4. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 5. Zabawki i inne sprzęty w salach dla dzieci należy myć i/lub dezynfekować nie rzadziej niż raz dziennie.
 6. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, włączniki światła, uchwyty, ramy leżaczków, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty często dotykane.
 7. Przed posiłkami obowiązkowo musi odbywać się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
 8. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym oraz powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawek.
 9. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
 11. Dzieci w przedszkolu, do odwołania, nie myją zębów.
 12. Dyrektor podejmuje decyzję o realizacji przez specjalistów zajęć rewalidacyjnych
  i w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli jest możliwość ich odbywania z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zachowania zasady niełączenia dzieci z różnych grup.
 13. W przedszkolu prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.
 14. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 15. Dzieci pod nadzorem nauczyciela będą korzystać z placu zabaw. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony. Jeżeli nie będzie możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, będzie on oznaczony taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 16. Korzystanie z placu zabaw będzie rotacyjne, w grupach.
 17. Harmonogram korzystania z placu zabaw ustala dyrektor, uwzględniając przerwy na dezynfekcje urządzeń.
 18. Pobyt dzieci w ogrodzie wykorzystywany jest do dezynfekcji powierzchni dotykowych w salach i łazienkach.
 19. Przy organizacji miejsca do spania, zachowany jest dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku są one dezynfekowane.
 20. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 21. W przedszkolu wstrzymuje się organizację wycieczek.
 22. Dla pracowników przedszkola zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, a także fartuch
  z długim rękawem.
 23. Wprowadza się obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie placówki.
 24. Pomiaru temperatury u pracownika dokonuje się dwukrotnie w ciągu dnia : przed rozpoczęciem pracy oraz po upływie połowy dziennego czasu pracy.
 25. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika, osoba dokonująca pomiaru obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora przedszkola.
 26. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:

- przed rozpoczęciem pracy;

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (ugotowana, upieczona, usmażona);

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

- po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji;

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

- po jedzeniu, piciu.

39.  Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami i personelem opiekującym się dziećmi.

40. Naczynia wielokrotnego użytku i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60° C lub je wyparzać.

41. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.

42. Przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola będzie ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).

 

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.
 1. W przypadku jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika przedszkola zabezpieczonego w środki ochrony osobistej.
 3. Pozostałe dzieci z tej grupy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą, w miarę możliwości, do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub do ogrodu przedszkolnego.  W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 4. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.
 5. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 6. Rodzic po odebraniu z przedszkola/szkoły podstawowej dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 7. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywało należy zdezynfekować.
 8. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
  w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.
 9. Dyrektor przedszkola informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.
 10. Dyrektor, ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników przedszkola, informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się  w przedszkolu dziecka z objawami, które mogą sugerować zakażęnie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z instrukcjami.
 11. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.
 12. Dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań.

 

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.