Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Procedura organizacji opieki

PROCEDURA

Organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w przedszkolu/ szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę. 

 

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 

 1. Postanowienia szczegółowe
 1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie do 12 liczby dzieci pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków, zabawy.
 2. W przedszkolach specjalnych ze względu na małą liczebność oddziałów nie wprowadza się ograniczeń w tym zakresie (*).
 3. Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 4. W pierwszej kolejności z usług przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinny korzystać te dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka na dostępne miejsca, na wniosek obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko,  podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, zgodnie z kryterium pierwszeństwa i przeprowadzoną ankietą w tym zakresie.
 6. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej może ograniczyć liczbę dzieci przyjmowanych do przedszkola/szkoły podstawowej,  zapewniając w pierwszej kolejności opiekę dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia wykonującym pracę na rzecz osób zarażonych COVID-19 lub skrócić czas pracy oddziału.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej (dziecko również powinno przebywać w domu na kwarantannie).
 8. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala dyrektor.
 9. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane
  z przedszkola/szkoły podstawowej przez tę samą, zdrową osobę dorosłą.
 10. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 11. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta obowiązana jest opuścić przedszkole/szkołę podstawową bez zbędnej zwłoki.
 12. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców w odstępie od siebie co najmniej 2 m. 
 13. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły podstawowej przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad lub ankietę polegającą na zadaniu następujących pytań:
 1. czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób?
 2. czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19?
 3. czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji lub objawów grypopodobnych?
 4. w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - czy wystąpiło nieuzasadnione innymi czynnikami, obniżenie poziomu funkcjonowania lub inne niepokojące symptomy w zachowaniu lub samopoczuciu dziecka (*).
 1. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka.
 2. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły podstawowej  mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.
  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu/szkole podstawowej temperatura jest mierzona również w porze leżakowania oraz w każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba (zgodnie z załącznikiem nr 1).
 3. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej, jeśli występuje, jeden z następujących warunków:
 1. dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C;
 2. pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;
 3. rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym mowa w pkt. 13 a) i b).
 1. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 2. Dziecko nie może przynosić ze sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.
 3. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami
  i personelem opiekującym się dziećmi.
 4. Do kontaktu między oddziałami przedszkolnymi, w sytuacji koniecznej, dyrektor wyznacza pracownika.
 5. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 6. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli, szczególnie po przyjściu do przedszkola/szkoły podstawowej, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
 7. Od dnia 18 maja br. do odwołania dzieci w przedszkolu/szkole podstawowej nie myją zębów.
 8. Od dnia 18 maja br. do odwołania w przedszkolach/szkołach podstawowych nie są prowadzone zajęcia dodatkowe ani organizowane imprezy okolicznościowe.
 9. Dyrektor podejmuje decyzję o realizacji przez specjalistów zajęć rewalidacyjnych
  i w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli jest możliwość ich odbywania z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zachowania zasady niełączenia dzieci z różnych grup. (*)
 10. W przedszkolach/szkołach podstawowych prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.
 11. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 12. Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 13. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
 14. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 15. Zaleca się korzystanie z placu zabaw rotacyjnie, w małych grupach.
 16. Harmonogram korzystania z placu zabaw ustala dyrektor, uwzględniając przerwy na dezynfekcje urządzeń.
 17. Przy organizacji miejsca do spania, zachowany jest dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku są one dezynfekowane.
 18. Dla pracowników przedszkola/szkoły podstawowej zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice, a także fartuch
  z długim rękawem.
 19. Należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz dysfunkcji dzieci, sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. (*)

 

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.
 1. W przypadku jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.
 3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 4. Rodzic po odebraniu z przedszkola/szkoły podstawowej dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 5. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywało należy zdezynfekować.
 6. Zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
  w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.
 7. Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.
 8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.
 10. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie. 

 

 

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki, jak i dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki.

Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia przedszkole/szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

(*) dotyczy w szczególności przedszkoli specjalnych i specjalnych oddziałów przedszkolnych