Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

Załącznik nr 4

do Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 29

 

Warszawa, dnia ………………………………..

 

………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)

 

PESEL ………………………………………….

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

My niżej podpisani zgodnie oświadczamy, że od dnia………………………………………….., w związku z wprowadzeniem znoszenia ograniczeń związanych z COVID – 19, nasze dziecko będzie objęte opieką w Przedszkolu nr 29 w którym będą obowiązywały wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020 r.

Niniejszym oświadczamy, że:

 • Biorę     na     siebie     pełna     odpowiedzialność     za     podjęta     przeze     mnie     decyzję     związaną      z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w okresie trwania epidemii COVID-19,
 • Zapoznałem/am się i zobowiązuję się do przestrzegania „Procedury Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 29 w okresie pandemii Covid-19", zasad higieny, reżimu sanitarnego,
 • Będę  przestrzegał  organizacji  pracy   obowiązujących   w   Przedszkolu nr 29 w okresie trwania epidemii COVID-19.
 • Dziecko  do  przedszkola  będzie  przyprowadzane   zdrowe,   bez   kataru,   kaszlu,   gorączki,   duszności   ani innych niepokojących objawów chorobowych.
 • Wyrażam zgodę na wykonywanie dziecku codziennych pomiarów temperatury,
 • Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, które same zabezpieczają sobie środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki i maseczki,
 • Zobowiązuje    się     do     natychmiastowego    odebrania    dziecka    z     placówki    (max.     30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 • W przypadku konieczności zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub jego nieobecności, zobowiązuję się do poinformowania telefonicznego, mailowego lub osobiście do godz. 9 dnia bieżącego,
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej zobowiązuję się nie przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • Zobowiązuję  się  do  natychmiastowego  poinformowania  dyrektora  przedszkola  o  wszelkich  zmianach   w sytuacji zdrowotnej, odnośnie wirusa Covid-19, w moim najbliższym otoczeniu.
 • Do przedszkola dziecko nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek, nie pozostawiamy na terenie przedszkola i przed przedszkolem pojazdów, hulajnóg, rowerków i innych,
 • Oświadczam, że w okresie, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola, nie przebywam na zasiłku opiekuńczym dla dzieci do lat 8,
 • Zapoznałem/am się z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce SANEPID-u danych osobowych w przypadku zarażania COVID-19.

 

Przekazuję aktualne nr telefonów, do szybkiego kontaktu:

 

 

……………………………………                                                                               ……………………………………… Tel. Mama                                                                                      Tel. Tata


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 29 ul. Sycowska 1 02-266 Warszawa- Włochy
 2. W Przedszkolu nr 29 wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 29 w Warszawie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole nr 29 w Warszawie.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

 

 

 

Czytelny podpis obojga rodziców dziecka:

 

………………………………………                                                ………………………………………

(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                             (podpis ojca lub opiekuna prawnego)