Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Wzór oświadczenia dla Rodzica o zapoznaniu się z procedurami

 

 

  1. Zapoznałem/am się z Procedurą Organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
    w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

…………………………………

 

  1. Zapoznałem/am się z procedurą podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

…………………………………

 

  1. Zapoznałem/am się z procedurą postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

…………………………………

 

 

  1. Zapoznałem/am się z organizacją i zasadami obowiązującymi w Przedszkolu nr……… w okresie zagrożenia epidemicznego obowiązującymi od dnia 18 maja 2020 r.

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

…………………………………