Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NR 29

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

      §  1

      1.  Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka

           budżetowa.

      2.   Przedszkole posiada nr 29 

      3.   Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 29 w Warszawie

      4.   Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być

            używany skrót nazwy

      5.   Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie ul. Sycowska 1 02-266 Warszawa

      6.   Regon przedszkola: 013006455

      7.   Nip: 522-24-93-796

      8.   Tel./Fax 22 8460233

      9.   Strona internetowa: www.p29.waw.pl

    10.   Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez

            Prezydenta Miasta Warszawa z siedzibą przy placu Bankowym 3/5 00-950

            Warszawa

    11.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

           w Warszawie

 

 

 

 

    § 2    Podstawy prawne

 

1.        Przedszkole działa na podstawie:

-        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.

          poz. 996) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy

          w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych

-        Niniejszego statutu

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

        § 3  Cele i zadania

 

1.  Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka

     w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia

     dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki

     na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą

     działania wychowawcze wobec Rodziców(opiekunów prawnych)

2.   Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych

      na jej podstawie a w szczególności wg. podstawy programowej wychowania

      przedszkolnego

3.    Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości

       narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

       oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

4.     Przedszkole udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w toku bieżącej pracy

        nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno -

       pedagogicznej, oraz  zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci

       niepełnosprawnych

5.    Najważniejsze  cele i zadania:

        - wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

          sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

          i poznawczym obszarze jego rozwoju

         - tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

           i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa

        - wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

           i umiejętności korzystanie z rozwijających się procesów poznawczych

        - zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez

          dzieci doświadczeń, które umożliwią i  ciągłość procesów adaptacji

        - wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych

          do poziomu rozwoju dziecka, jego  możliwości percepcyjnych, wyobrażeń

          i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań

        - wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz

          potrzeby tworzenia relacji osobowych  uczestnictwa w grupie

        - tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących

          do samodzielności dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,

          w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym

         - przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz

           dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych

           sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,

           uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań

           rozwojowych dzieci

         - tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym

           wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka:

           mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru,

           plastyki

        - tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację

          otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości

          i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do

          środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka

         - tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację

           elementów techniki w otoczeniu  konstruowania, majsterkowania, planowania

           i podejmowania intencjonalnego działania prezentowania wytworów swojej

           pracy

         - współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami,

           organizacjami i instytucjami, uznanymi przez  Rodziców (prawnych opiekunów)

           za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających

           rozwój tożsamości dziecka

         - kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do

           poznania przez dziecko wartości i norm  społecznych, których źródłem jest

           rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w tym osoby starsze, oraz

           rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na

           tym etapie rozwoju

          - systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

           realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające

           z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego

           bezpieczeństwa harmonijnego rozwoju

          - systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,

            prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie

            nauki w szkole

          - podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci

          - tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu

            zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci

            poznawania innych kultur

          - organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających

            dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub

            języka regionalnego

         - udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

           odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy

           oraz w formach poza grupą przedszkolną

         - zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego

            niepełnosprawnym wychowankom

 

ROZDZIAł III
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ 
                                                                                         PRZEDSZKOLA                                                                              

       § 4  Sposób realizacji podstawy

programowej

 

       1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na

           podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę

           programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych

           warunków i sposobu  jej realizacji

       2. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub

           z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów)

       3. Dyrektor  ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie

           programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.  Czynność  

           tę może Dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół

           nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii

           wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego

        4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania

            przedszkolnego

        5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady

            Pedagogicznej

        6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów

            wychowania przedszkolnego

        7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program,

            z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci

        7 a. W planowaniu procesów wspomagania i edukacji nauczyciele uwzględniają także

               preorientacje zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz

               pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

        8. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą

           sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu. Podstawową formą aktywności

           jest zabawa

         9. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne

             metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb 

             i możliwości dzieci

       10.  Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania

              odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka,

              a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - z szczególnym uwzględnienie rodzaju

              i stopnia niepełnosprawności

        11.  Nauczyciele systematycznie informują Rodziców (prawnych opiekunów)

              o postępach w rozwoju ich dziecka zachęcają do współpracy w realizacji

              programu wychowania przedszkolnego

         12. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom, prawnym opiekunom dziecka spełniającego

              obowiązku rocznego przygotowania w  kwietnia. 

         13. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku

                sześciu lat informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

                wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), złożone nie później niż do

                30 września roku poprzedzającego rok szkolny w którym może rozpocząć naukę

                w szkole podstawowej

 

                                      § 5 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

          1.  Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej

            2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu

                 polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb

                 rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych

                 możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych

                 wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania

                 potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego

                 i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku

                 społecznym

           3.  Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać

                w szczególności:

  -        z niepełnosprawności

  -        z zaburzeń zachowania i emocji

  -        ze szczególnych uzdolnień

  -        ze specyficznych trudności w uczeniu się

  -        z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

  -        z choroby przewlekłej

  -        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

  -        z niepowodzeń edukacyjnych

  -        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego

           rodziny

  -        sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi

  -        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

                -       środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem

                        za granicą

          4. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:

-        rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

         możliwości psychofizycznych dzieci

-        określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci

-        rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności

         w funkcjonowaniu dzieci, w tych barier i ograniczeń utrudniających

         funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkoli

              -       podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału

                      dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich

                      funkcjonowania

              -       współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym

                       w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń

                       w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu

                       przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy

                       funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań

              5. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem

                   jest:

        -  rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

        -  wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej

            interwencji

6. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny

    gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji

7. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne

    oraz możliwości psychofizycznych ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą

    psychologiczno-  pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku

    bieżącej pracy i informują o tym Dyrektora przedszkola

8. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc

    psychologiczno-Pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz

    jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także

   w  następujących formach:

        - zajęcia rozwijające  uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych

        - zajęcia specjalistyczne:

a)  korekcyjno -kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami

     rozwojowymi, w tym specjalnymi trudnościami w uczeniu się

b)  logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami

     sprawności językowych

c)  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - dla dzieci

     przejawiających  trudności funkcjonowaniu społecznym

d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami

    i odchyleniami rozwojowym mających problemy w funkcjonowaniu

    w przedszkolu oraz z aktywnym i pełny uczestnictwem w życiu

    przedszkola

- zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego

   przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do

   przedszkola, ale  względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające

   w szczególności stanu zdrowia, nie mogą realizowania wszystkich

   zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym

   i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich

   specjalnych potrzeb edukacyjnych

Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

- porady i konsultacje

         9. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala Dyrektor przedszkola

            w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole

        10. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania

              w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

        11. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów), o postępach

              w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania

              przedszkolnego

         12. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka

               spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informację

               o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej

               do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy

         13. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku

               sześciu lat, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

              wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony nie później niż do

              30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę

               w szkole podstawowej

         14. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują

               wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania

               dziecka.

         15.  W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy

               psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa

              funkcjonowania dziecka w przedszkolu, Dyrektor przedszkola, 

              za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem

              o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu

              dziecka

         16. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji

               zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na

               zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości

               udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

          17. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich

                dzieci formami pomocy psychologiczno-  pedagogicznej, w tym wskazuje formę,

                wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy

          18. Procedura opisana w punktach  9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko

                posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym

                rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię

                psychologiczno- pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu

                udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub

                opinii

           19. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci

                 oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci

                 i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli

                 w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz

                 rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania

                 efektywności pomocy udzielanej dzieciom

 

                 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli: 

              -   porady

-   konsultacje

- warsztaty

- szkolenia

20.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest

      dobrowolne i nieodpłatne

 21.  Pomoc może być udzielana z inicjatywy:

-        rodziców dziecka (prawnych opiekunów)

-        dyrektora przedszkola

-        nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem

-        pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej

-        poradni

-        asystenta edukacji romskiej

-        pomocy nauczyciela

-        pracownika socjalnego

-        asystenta rodziny

-        kuratora sądowego

-        organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci

         i młodzieży

22. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w formach wymienionych

      w punkcie 8 jest dokumentowany w odrębnych dziennikach i dokumentach

      zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno- pedagogicznej

      są określone w odrębnych przepisach

 

    § 6  Opieka i  kształcenie dzieci niepełnosprawnych

 

          1.  Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie

               kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

          2.  Przedszkole zapewnia:

-        realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia

         specjalnego

-         warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

           odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe

           i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci

-        zajęcia specjalistyczne

-        inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby

          rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,

          w szczególności zajęcia rewalidacyjne

-        integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi

          pełnosprawnymi

-        przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym

3.  Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów,

      którzy będą pracować z dzieckiem

4.  Zadaniem zespołu jest koordynowanie  udzielania pomocy w oparciu

     o indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny. Program ten

     opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie

      kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenę

      funkcjonowania dziecka

              5. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się  program

                  wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych

                  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

                  Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego

                  programu edukacyjno- terapeutycznego.

6. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

    możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie

    kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistyczne oceny,

    w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć

    wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie

    liczącej do pięciorga dzieci

7. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania

    dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program

8. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze

    względu na autyzm w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone,

    przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających

    kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania

    kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od

    zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie

    kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej

    niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu można

    zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia  dzieci 

    niepełnosprawnych

9.  Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia,

     określone w programie które będzie realizował  nauczyciel – pedagog specjalny

     wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla

     specjalistów i pomocy nauczyciela

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu,

      otrzymują kopie wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania dziecka oraz

      programu

              11. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane

                    wg odrębnych przepisów

 

§ 7 Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej, językowej i religijnej

 

           1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

               językowej i religijnej

               poprzez:

                -        zajęcia w języku polskim

                -        realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu

                         i kraju

                -        prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci,

                         których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają takie życzenie w najprostszej

                         formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,

                         może natomiast zostać zmienione. Oświadczenie może być także wyrażone

                         poprzez zawarcie z przedszkolem umowy o korzystanie z usług przedszkola,

                         gdzie jest adnotacja na temat nauczania religii

            2. W miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem

                mniejszości narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie

                tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej.

                Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach

           3. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność

               przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów

               i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców

               (prawnych opiekunów)

            4. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na

                wartościach uniwersalnych

 

                                   § 8   Organizacja zajęć dodatkowych

 

            1. Przedszkole może organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe

            2.  Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem

                 prowadzącym przedszkole.

            3.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości

                 rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut

            4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora placówki

            5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca

                zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci.

                Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu  zajęć     

            6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za cykliczne zajęcia dodatkowe 

 

§ 9 Warunki lokalowe, baza

 

1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość

   korzystania z:

     - sal przedszkolnych - miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania

      i  kształcenia

     - pomieszczeń sanitarno-higienicznych

     - szatni

     - gabinetu terapeutycznego

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce

    aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych

3.  Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla

     wychowanków - bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych

      programów

4.  Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków

 

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

 

§ 10 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

          1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody

              oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb

              środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,

              a w szczególności

              -  zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w przedszkolu

                 oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

              -  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak

                 i psychicznym

              -  stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż

           2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki 

               i wypoczynku a w szczególności:

               - sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz

                powierzchnię użytkową,

               - wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty

                  i certyfikaty

               - przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej

               - w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania

                 pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania

            3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają

                zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię

            4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki

                zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom

                lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca

                te zajęcia

            5. Nauczyciel opuszcza swoją grupę w momencie przyjścia drugiego nauczyciela,

                informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków

            6.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby

                 dorosłej

            7.  W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi  pomaga nauczycielowi doraźnie

                 woźna oddziałowa

            8. Każde wyjście poza teren przedszkola, poza wycieczkami, dla których zakłada się

                kartę wycieczki, odnotowuje się w rejestrze wyjść grupowych. Sposób prowadzenia

                rejestru określają odrębne przepisy

            9.  W czasie pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego (teren zamknięty) grupą

                 dzieci opiekuje się jeden nauczyciel z wyjątkiem grupy 3- latków gdzie

                 obecna jest również pomoc nauczyciela

            10.  Kiedy nauczyciel musi opuścić teren ogrodu w ważnej sprawie prosi innego

                   nauczyciela o chwilową opiekę nad jego grupą, który w tym czasie odpowiada

                   za bezpieczeństwo grupy

            11. Przy wyjściu poza teren przedszkola (spacer, wycieczka autokarowa) zapewnia

                  się opiekę 1 opiekuna dla grupy 15 dzieci w przypadku dzieci 4 ,5, 6  letnich.

                  W przypadku dzieci 3 –letnich wymaga opieki 1 osoby dorosłej na 5 dzieci.

                  W przypadku korzystania z komunikacji miejskiej przez dzieci  5 i 6 letnie

                  wymagana jest opieka 1 osoby dorosłej na 5 dzieci. W przypadku dzieci 3 i 4

                  letnich nie organizujemy przejazdów komunikacją miejską

             12. Każda wycieczka udokumentowana jest kartą wycieczki, której załącznikami są:

                   - opis wycieczki ze szczególnym podkreśleniem celu wyjścia w konkretne miejsca

                   - oświadczenie opiekunów wycieczki (z wyjątkiem nauczycieli), w którym

                     zobowiązują się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie wycieczki

             13. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się

                   w nim urządzenia technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa

                   dzieci,nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je,

                   wyprowadzając dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora

 

§ 11 Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

 

1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą Rodziców (prawnych

     opiekunów) . W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami

     (prawnymi opiekunami) , korzysta się z usług pogotowia  ratunkowego

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu

    bhp i ppoż. oraz pierwsze pomocy przedmedycznej

3. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi

   lekarskie bez zgodę Rodziców poza udzieleniem pomocy przedmedycznej

   w nagłych wypadkach. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom

   żadnych leków

4. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku

    pierwszą pomocą przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną

5. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

     - rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka

    -  organ prowadzący przedszkole

    -  pracownika służby bhp

    -  społecznego inspektora pracy

    -  Radę Rodziców.

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie

    prokuratora i kuratora oświaty

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie

    inspektora sanitarnego

8. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje Dyrektor bądź upoważniony

    przez niego pracownicy przedszkola.

9. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół

    i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami

10. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nie szczęśliwych wypadków

      rodziców oraz prawnych opiekunów

11. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy

      kompleksowe, bajko terapie z zastosowaniem różnych metod i form.

      Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń

       narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach  z nieznajomymi, roślinami

       i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i innych

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje

      z różnymi podmiotami np. z policją

 

 

 

 

§  12   Wycieczki

 

      1. Przedszkole może organizować krajoznawstwa i turystyki

       2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:

           - wycieczek przedmiotowych- związanych z realizacją programu wychowania

             przedszkolnego

           - krajoznawczo turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w którym udział nie

             wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się

             specjalistycznym sprzętem organizowanym w celu nabywania wiedzy o otaczającym

              środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce

       3. Organizacje i program wycieczki dostosowuje się do wieku zainteresowań i potrzeb

           dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki

           mogą być jednodniowe na terenie kraju

        4. Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się dyrektorowi na druku "karta

            wycieczki" zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach

        5. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce

            zawierających dane personalne wychowanków, kartę podpisuje dyrektor

        6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę

            wycieczki

        7. Najpóźniej trzy dni wcześniej o wycieczce powinny być powiadomieni rodzice dzieci.

            Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział w wycieczce, za wyjątkiem

            wycieczek krótkich pieszych- wyjść w celu realizacji obowiązującego programu np.

            na pocztę, sklepu

        8. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc

            w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

        9. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki inną niż pracownik

            pedagogiczny, osobę pełnoletnią która posiada wychowanie odpowiedni do realizacji

            zadań kierownika wycieczki w tym zapewnienia  bezpieczeństwa dzieciom

        10. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób organizowania opieki

              ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia,

              ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także

              specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki w jakim się będą odbywać

        11. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż

             pracownik pedagogiczny przedszkola osobę pełnoletnia, która posiada

              przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki,

              w tym zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

       12. Kierownik wycieczki  w szczególności:

            - opracowuje program i regulamin wycieczki,

            - zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem

              wycieczki oraz informuje ich o cel i trasie wycieczki

           - zapewnia warunki do pełnej realizacji  programu wycieczki i przestrzeganiu jej

             regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie

           - zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczek z zasadami bezpieczeństwa oraz

              zapewnia warunki do ich przestrzegania

           - określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki

             oraz zapewnienia opieki  i bezpieczeństwu dzieciom

            - nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt ,

              wyposażenie oraz apteczki pierwszej pomocy

            - organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki

            - dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizacje wycieczki

        13. Opiekun w szczególności

             - sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami

             - współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki

                i przestrzeganiu jej regulaminu

             - sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze

               szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

             - wykonuje inne zadania zlecone rzez kierownika wycieczki

             - rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami

               mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia

               instruktażu dotyczącego sprawowania opieki 

             - kierownik wycieczki, za zgodą Dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje

               opiekuna wycieczki

        15. Rodzice dzieci mające problemy w czasie poruszania pojazdami mechanicznymi

              zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki

        16. Kierownik wycieczki za zgodą Dyrektora przedszkola może pełnić także pełnić

              funkcję opiekuna wycieczki.

 

§ 13 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa

    następujące zasady przyprowadzania odbierania dzieci z przedszkola:

     - dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni

       opiekunowie

     - osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko

       bezpośrednio pod opiekę nauczyciela

     - Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią

       osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola -

       przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział.

       Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby

       upoważnionej, adres zamieszkania.

       Osoba upoważniona odbierania dziecko za okazaniem dowodu

     - nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko

       z przedszkola lub za pośrednictwem innego  pracownika

       przedszkola

     - Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną

       za

       bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez

       nich osobę

     - nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru

       w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie

       może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest

       pod wpływem alkoholu lub środków odurzających)

     - o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje

       Dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do

       podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu

       z Rodzicami (prawnymi opiekunami)

      - odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica

        (prawnego opiekuna) . W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się

        z drugim Rodzicem w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym

       fakcie Dyrektora (prawnego opiekuna) 

      - Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do

        czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po

        sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i Dyrektora podejmuje

        działanie odpowiednie do trzymanych od wymienionych podmiotów

        instrukcji

2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku

    zachorowania  dziecka w czasie pobyt dziecka w przedszkolu rodzic

    (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie

    po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać

    do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia

3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nie osoby pełnoletnie

    przyprowadzają dziecko do przedszkola w godzinach 6.30-8.30

4. W wyjątkowych przypadkach rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do

    wcześniejszego powiadomienia nauczyciela danej grupy o zmianie godziny

    przybycia dziecka do przedszkola

5. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest do

   przyprowadzenia dziecka do grupy i oddanie dziecka pod opiekę

   nauczycielowi danej grupy

 

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 

§ 14  Formy współpracy przedszkola z rodzicami

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą

    w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi

    jego indywidualnego rozwoju

2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z Rodzicami (prawnymi

    opiekunami)

         - zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,

         - dzień informacji - konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem

         - dyżur Dyrektora – rozmowy i konsultacje z Dyrektorem – po wcześniejszym

           uzgodnieniu 

         - zajęcia otwarte -  2 razy w roku

         - formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych

           opiekunów)  takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli

          i specjalistów

         - uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez

         - festyny  rodzinne – 1 raz w roku

3. W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców

 

§ 15  Prawa Rodziców

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

                   - znajomości koncepcji przedszkola i udziału w jej opracowaniu

                     zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania

                     w jego realizacji,

                   - planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału

                   - uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka

                     oraz postępów w jego rozwoju

                   - uzyskania  informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka

                   - wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków

                     z obserwacji pracy  przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej

            - wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi  

              prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje

              przedstawicielstwo w Radzie Rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej.

                   - korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi

                     opiekunami) 

                   - włączania się w organizację życia przedszkolnego

                   - życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem

                     tajemnicy  jej treści  itp.

 

§ 16 Obowiązki Rodziców

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją

    obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić

    uczestnictwo dzieci w zajęciach

2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :

      - bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka

      - terminowego regulowania opłat

      - przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki

      - aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola

      - kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 17 Organy przedszkola

 

             1. Organami przedszkola są:

                 - Dyrektor przedszkola

                 - Rada Pedagogiczna

                 - Rada Rodziców

                & 18 Dyrektor

 

1.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu

     nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 

2. Kompetencje Dyrektora przedszkola

     -  kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz

     -  organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola

     -  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

     -  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym

        pracownikom przedszkola

    -   występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie

        odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

        pracowników przedszkola

    -   jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej

    -   ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie

        dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie

        przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją

    -   zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola

    -   powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie którym mieszka dziecko

        o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania szkolnego oraz o zmianach

        w tym zakresie

     -   prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej 

     -   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji

         stanowiących

     -    wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

          O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący

          przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

          Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia

          jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego

          szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny

          jest ostateczne

      -   powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola

      -   sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie

          rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze

          sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności

          przedszkola

      -   dokonuje oceny pracy nauczycieli

      -    wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym

           nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego

      -    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola

           i ponosi odpowiedzialność z ich prawidłowe wykorzystanie

      -    gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie

           odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem

           informacji oświatowej

       -   powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący

           przedszkole i Radę Pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze

           w przedszkolu

       -   dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego

       -   sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki

           harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania

           prozdrowotne

       -   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

           wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez

           przedszkole

       -   zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań

           dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych i odpowiada za poziom

           ich realizacji

       -   w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków,

           po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  Radę Pedagogiczną

       -  przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do

          zatwierdzenia organowi prowadzącemu

       -  ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej,

          z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz

          oczekiwań rodziców

      -   odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia

          o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka   

      -   organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne

          wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni

         psychologiczno-pedagogicznej

      -  zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich

         doskonaleniu zawodowym

      -  na wniosek Rodziców może zezwolić w drodze decyzji na spełnienie

         obowiązku rocznego przygotowania poza przedszkolem 

3.  W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną,

     Radą Rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym

     nadzór pedagogiczny

4. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych

5. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

    organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym

    jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności

    dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjne przedszkola

6. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą,

    sprawującymi profilaktyczną opiekę  zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię,

    nazwisko i numer PESEL ucznie  celem właściwej realizacji tej opieki

7. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników

8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

9. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono

   takiego stanowisk inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący

 

§ 19 Rada Pedagogiczna 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor  jako jej przewodniczący oraz wszyscy

    nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w  przedszkolu

2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku

    szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania

    mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

    pedagogiczny  z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  

    albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej

    oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków

    o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady

5.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane

6.  Kompetencje Rady Pedagogicznej:

·                   Kompetencje stanowiące:

-       zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy

-       ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli

        przedszkola

-        podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych

-        podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci

         uczęszczających do przedszkola;

-        zatwierdza zmiany w statucie

-        ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,

         w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący

         nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola

-        zatwierdza regulamin Rady Pedagogicznej

·         Kompetencje opiniujące:

-        opiniuje organizację pracy przedszkola

-        opiniuje projekt planu finansowego przedszkola

-        opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,

          nagród i wyróżnień

-        opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom

          stałych prac i zajęć

         w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych

         zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

-        opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem

          ich do użytku w przedszkolu.

-        opiniuje program realizacji wewnątrz przedszkolnego doradztwa

         zawodowego

·         Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej:

-        przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do Dyrektora

         o zatwierdzenie

-        opiniuje kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola

          zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu

          nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata

-        opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą

         zamiaru przedłużenia

         powierzenia stanowiska Dyrektora przedszkola

-        opiniuje decyzje Dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu

         ze stanowiska kierowniczego

-        może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

          Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego

-        wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu

          przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora przedszkola

-        rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców

-        deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym

         rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością

    głosów obecności co najmniej połowy jej członków głosowania

    dotyczące spraw personalnych są tajne

8.  Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej

     dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje

     dotyczące konkretnych osób i dzieci

9.  Do realizacji zadań statutowych przedszkola, Dyrektor powołuje spośród

     członków Rady Pedagogicznej  zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów

     może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje

     przewodniczący powoływany przez Dyrektora przedszkola na wniosek

     tego zespołu

10. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może

      wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych

     nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola. W pracach zespołu

     mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola

11.  Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku

      szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego

      w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej

 

§ 20 Rada Rodziców 

 

                1. W przedszkolu działa rada Rodziców, która reprezentuje ogół Rodziców

                    (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola

                2. Radę Rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych

                    w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dziecka danego oddziału. Podczas

                    wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden Rodzic (prawny opiekun) .

                3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym

                4. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo

                    oświatowe i  statutem przedszkola.

                5. Kompetencje Rady Rodziców:

           -  może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego

              oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich

              spraw przedszkola

            - opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia

               i wychowania przedszkola

            - opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola

            - opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu

              zawodowego

            - może wnioskować do Dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy

              nauczyciela

           -  deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego

              rozpatrującego odwołania od ocen pracy nauczyciela

          -   deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej

               kandydata na stanowiska Dyrektora przedszkola

          -   wnioskuje wspólnie z Dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu

              przedszkola

          -   wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola

                        -   W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców

                            może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz

                            innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin 

                             Rady Rodziców

 

§ 21 Zasady współdziałania organów przedszkola

 

      1.  Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie

           rozwoju dzieci, ich dobro

           i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola

      2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między

          organami przedszkola

      3. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział (z głosem doradczym) Dyrektor

          przedszkoli i ewentualnie inni członkowie Rady Pedagogicznej

      4.  W zebraniach Rady Pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu

           może brać udział Rada Rodziców lub jej przedstawiciele

      5. Dyrektor przedszkola informuje Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców

         o wynikach ewaluacji zewnętrznej

 

§ 22  Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami

przedszkola

 

  1.  Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami

       z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego

   2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie

       z posiadanymi kompetencjami

   3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub

       narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje

       jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ

       przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej

       przedmiotem uchwały lub sporu

    4. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, Dyrektor

        przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi

        (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny)

    5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące  funkcjonowania przedszkola

        zgodnie z odrębnymi przepisami

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 23  Arkusz organizacji przedszkola

 

     1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

         arkusz organizacji  przedszkola opracowany przez Dyrektora.

     2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną

         i zatwierdza  organ prowadzący przedszkole.

     3. Arkusz organizacji przedszkola przygotowuje Dyrektor przedszkola wg. zasad

         w odrębnych przepisach i  przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole

         najpóźniej do 21 kwietnia 

     4. Dyrektor przed przekazaniem arkusza organizacji przedszkola do organu

         prowadzącego, zasięga opinii zakładowych organizacji związkowych, które

         wydają taką opinie w ciągu 10 dni od otrzymania arkusz, najpóźniej do 19

         kwietnia

  5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór

      pedagogicznych zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia

      29 maja danego roku

  6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię na temat arkusza

      organizacji przedszkola w terminie najpóźniej do 20 maja

  7.  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji

       przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza

       zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Przy

       wprowadzania zmian w arkuszu organizacji przedszkola Dyrektor zasięga

       opinii Rady  Pedagogicznej

  8. Do zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola wymagane są

      odpowiednio opinię związków zawodowych oraz organu sprawującego nadzór

      pedagogiczny, które powinny być wydane w ciągu 4 dni od otrzymania zmian

 

§ 24  Organizacja  i czas pracy przedszkola

 

                1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 175

                2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

                    w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz

                    rodzaju niepełnosprawności

                3. W przedszkolu można utworzyć łącznie 7 oddziałów

                4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25

                5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych

                    przez organ prowadzący 

                    przedszkole na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców

                6. Przedszkole czynne jest w dni  robocze w godzinach od 6.30.do 17.30

                7. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu

                     nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz

                     z uwzględnieniem propozycji Rodziców dzieci danego oddziału

               8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej

                   i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym

                   oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego

                   przez dzieci tego oddziału

               9. Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się woźna oddziałową, która współpracuje

                   z nauczycielami w realizacji ich zadań                          

              10. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:

                    -  kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych,  wymagających

                       stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

                   -  indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla

                      dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia

                      uczęszczanie do przedszkola

              11.  Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program

                     wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych

                     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

                     Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka

                     indywidualnego program edukacyjno -terapeutycznego

                     uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie

                     kształcenia specjalnego

              12.  W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności

                     intelektualnej dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które

                     stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie,

                     usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewni specjalistyczną

                     pomoc i opiekę

 

§ 25 Formy pracy

 

               1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

                   programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez Dyrektora

                   i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów

               2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia

                   ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej,

                   z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania

                   i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności

                   dzieci oraz oczekiwań rodziców

               3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym

                   powierzono opiekę nad danym  oddziałem, ustalają dla tego oddziału

                   szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

               4. Formami pracy w przedszkolu są:

 -  zajęcia i zabawy dowolne

 -  zajęcia obowiązkowe

               -  codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno- wychowawczym

                  zaplanowane i kierowanie przez nauczyciela 

               -  czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci

               -  spacery

               -  wycieczki

               -  uroczystości przedszkolne

 - sytuacje okolicznościowe

                  6. Czas prowadzących w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do

                      możliwości rozwojowych dzieci z tym, że czas prowadzonych zajęć według

                      przyjętego programu zajęć religii, zajęć dodatkowych, zajęć

                      rewalidacyjnych powinien wynosić:

                             - z dziećmi w wieku 3- 4 lat -około 15 minut

                             - z dziećmi w wieku 5-6  lat - około 30 minut

                  7. Czas trwania zajęć w zakresie form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

                      to 45 minut. Prowadzenie tych zajęć może być w czasie krótszym odpowiednio

                      do potrzeb i możliwości dzieci  

                  8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu wprowadzają

                      odrębne przepisy

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

§ 26  Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

 

              1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie

                  ustalonym przez organ prowadzący

              2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola

              3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały

                  Rady Miasta

              4. Dzieci mają możliwość korzystania z czterech  posiłków

              5. Rodzice ponoszą koszty przygotowania posiłków 

              6. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor , w zależności od kalkulacji

                  kosztów produktów zużytych do jego wytworzenia i jest niezależna od opłaty

                  stałej. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków sporządzana jest przez 

                  intendentkę każdego miesiąca odrębnie

              7. Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców

                  za każdy miesiąc z góry, do 15-go każdego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na

                  konto przedszkola

              8. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka

                  żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego

                 dnia nieobecności dziecka w przypadku jeśli nieobecność nie  była

                 zgłoszona wcześniej,  zwrot następuje w następnym miesiącu

                 rozliczeniowym

              9. W okresie wakacyjnym, przy zmniejszonej liczbie dzieci uczęszczających do

                  przedszkola, Dyrektora Przedszkola może wprowadzić inne zasady obliczania

                  kosztów wyżywienia zgodnie z miesięczną kalkulacją tych kosztów

             10. Personel przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia na  warunkach

                   ustalonych przez organ prowadzący z  wyjątkiem pracowników kuchni, którym

                   koszty wyżywienia pokrywa organ prowadzący

 

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 27 Inne stanowiska kierownicze

 

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora

2. Powierzenia tego  stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje Dyrektor

    przedszkola po zasięgnięc opinii organu prowadzącego oraz Rady

    Pedagogicznej

 

 § 28  Nauczyciele

 

              1.  W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym

                   odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

2.  Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą

     zgodnie z dopuszczony programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za

     jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka respektuje jego prawa

3.  Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy

4.  Do zakresu zadań nauczyciela  należy:

          -  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas

             pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów

             itp.

          -  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie

             z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość

         -   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań

         -   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

             możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych

             obserwacji w indywidualnej teczce

         -   ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby

             i możliwości dzieci w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania

             i uzdolnienia

         -   dokonanie analizy do gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci,

             które są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz

             dzieci których rodzice złożyli wniosek do dyrektora przedszkola najpóźniej do

            30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym te dzieci mogą

            rozpocząć naukę w szkole podstawowej 

         -   wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą,

             indywidualizacji oddziaływań oraz

             udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej

             pracy

         -   stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

         -   włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod

             nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb

             i możliwości dzieci

         -  planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie

            swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych

            formach doskonalenia zawodowego

        -   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych

            oraz troska o estetyki powierzonej sali przedszkolnej

        -   udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z regulaminem

            i kompetencjami Rady Pedagogicznej

        -   udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem Dyrektora

        -   współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci

            z uwzględnieniem prawa  Rodziców dzieci znajomości zadań wynikających

           w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego

           w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka jego

           zachowania i rozwoju

        -  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

            i opiekuńczej zgodni z obowiązującymi przepisami

       -   zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp

       -   realizacja uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej, wniosków i zaleceń

           Dyrektora oraz osób kontrolujących

       -   realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających

           z bieżącej działalności placówek

  5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków

      i utrzymuje kontakt z ich Rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na

      miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają

      rodzicom wyłącznie Dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie

      posiadają pracownicy niepedagogiczni

  6. Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie

      planowania prac realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania

      wniosków odnoszących się do grupy 

  7. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami

      zatrudnionym w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci

  8. Nauczyciel ma prawo:

           -  wyboru lub opracowania programu

           -  doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb

              i możliwości dzieci

           -  korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom

              zawartych  w odrębnych przepisach

           -  rozwoju i awansu zawodowego

           -  korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony

              Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji  

              naukowo-oświatowych

                   9. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na

                       rzecz własnego rozwoju zawodowego

                 10. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami

 

§ 29 Specjaliści

 

        1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb

            w zakresie pomoc psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego

        2. Zadania specjalistów:

 

            Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

         -  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie

            indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

            psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń

            edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci

        -  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania

           problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci

       -   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich

           do rozpoznanych potrzeb

       -   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

           zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku

           przedszkolny i poza przedszkolnym dzieci

      -   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych

          w sytuacjach kryzysowych;

      -   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

          możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci

      -   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy

          psychologiczno-pedagogicznej

 

     Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

     -  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu

        ustalenia stanu mowy dzieci;

    -   prowadzenie terapii logopedycznej

    -   prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji

        rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej  zaburzeń

    -   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

        komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci

    -   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy

        psychologiczno- pedagogicznej

 

   Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

   -  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami

      i odchyleniami rozwojowym lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

   - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz

     innych zajęć o charakterze terapeutycznym

   -  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom

      edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów

   -  wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy

      psychologiczno-pedagogicznej

 

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

-  prowadzenie wspólnie z  nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych

-  realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami  zintegrowanych, 

    działań  i zajęć określonych w  indywidualnym programie edukacyjne 

    terapeutycznym;

 - prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy

   wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi

 - w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi 

   niepełnosprawnymi

 - udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych

   przez  nauczycieli oraz  w zintegrowanych działaniach i zajęciach,

   określonych w  programie  IPET;  realizowanych przez nauczycieli

    i specjalistów

              - pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom

                i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone

               w programie, w  doborze form i metod pracy z dziećmi  niepełnosprawnymi

             3. Praca specjalistów oraz nauczycieli o specjalności pedagogika specjalna

                 zatrudnionych do współorganizowania kształcenia specjalnego podlega

                 cenie pracy wg. odrębnych przepisów

 

§ 30 Pracownicy obsługi i administracji

 

                  1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:

                     - pomoc nauczycielki

                     - kierownika gospodarczego

                     - sekretarkę

                     -  kucharkę

                     - pomoce kucharki

                     - woźne oddziałowe

                     - dozorców

                 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie

                     sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu

                      i jego otoczenia w ładzie i czystości

                 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani reagować na

                     - wszelkie dostrzeżone sytuacje i lub zachowania, stanowiące zagrożenie

                       bezpieczeństwa dzieci 

                     - osoby postronne, przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym

                       Dyrektora

                 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji obsługi ustala

                      Dyrektor przedszkola

                 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy

                 6. Obowiązki pracowników administracji i obsługi

 

               Do obowiązków pomocy nauczycielki należy:

               -  podlega bezpośrednio Dyrektorowi

               - Współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom dzieciom opieki

                 i bezpieczeństwa oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych

                 i programowych, w tym:

               - bierze udział w przygotowaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal pomaga

                 dzieciom  w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na spacer

               - ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych

                 nieobecności nauczycielek np. pobytu w toalecie itp.

              - zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania

                do odpoczynku, zabiegów higienicznych

              - czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce

              - przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób

                jak najbardziej efektywne

              - dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie

                może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne

                lub moralne

              - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

                społecznego

              - przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań

                okresowych

              - zgłaszanie Dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą

                stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu

                dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu

                przedszkola

              - zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody Dyrektora

 

             2.  Do obowiązków kierownika gospodarczego należy:

                  -  zakupywanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości

                     i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie

                     w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywienia

                 -  uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu

                 -  przestrzeganie norm żywieniowych

                 -  nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni

                 -  sporządzanie dziennych raportów żywieniowych

                 -  prowadzenie na bieżąco kart ilościowo – wartościowych

                 -  sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu

                    żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością

                 - codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców

                 - utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie

                   z przepisami sanitarnymi i bhp

                 - odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za

                   ich jakość i termin przydatności do spożycia

                 - prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw

                 - prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności

                 - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych

                - używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem

                - przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań

                  okresowych

                - zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które

                  mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających

                  w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu

                  przedszkola

                - dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie

                  może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub

                  moralne

                - zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

                - wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych

                  przez Dyrektora

                - pobieranie od rodziców opłat za żywienie

                - odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze, sprzęt i urządzenia

                  techniczne

                -  sporządzanie zestawu wpłat i przekazywanie jej na bieżąco księgowości

                   w DBFO

                -  czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP

                -  zakupywanie sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania

                   przedszkola

                - prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z potrzebami dokonywanie

                  rozliczeń z gotówki rachunkami

                - przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych,

                  wykonywanie badań okresowych

                - zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia

                  Dyrektora

                -  wykonywanie innych prac wynikających z potrze placówki zleconych

                   przez Dyrektora

 

               3. Do obowiązków sekretarki należy:

               -  prowadzenie sekretariatu tj. rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,

                  prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników i obsługi

               -  przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie

                  badań okresowych;

               -  zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

               -  wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez

                  Dyrektora

              4. Do obowiązków kucharki należy:

                - utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie

                  z przepisami sanitarnym i BHP

                - pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym

               -  organizowanie pracy personelu kuchni

               -  przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi

                  i sanitarnymi

               -  codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie

                  z przepisami sanitarnymi

               -  uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu

               -  przestrzeganie norm żywieniowych

               -  dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi

               -  używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem

               -  dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie

                  z zalecaną gramaturą

               -  dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)

               -  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu

                  kuchennego, lodówek

               -  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych,

                  WC, szafek na odzież

               -  używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas

                   wykonywania codziennych obowiązków

               -  dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły

                  sanitarne

              -  odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za

                 ich jakość i termin przydatności spożycia

              -  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak

                 najbardziej efektywny.

                 Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań

                 okresowych

              -  zgłaszanie Dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą

                 stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających

                 w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu

                 przedszkola

              -  dbanie o dobre imię przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie

                 może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub

                 moralne

             -   zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

             -  po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej,

                wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem

             -  informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu,

                względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub

                środków czystości)

             -  wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez

                Dyrektora

 

             5. Do obowiązków pomocy kucharki należy:

                - dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie

                  z przepisami sanitarnymi i BHP

                - pomoc w przygotowywaniu posiłków zgodnie z jadłospisem, normami

                   żywieniowymi i sanitarnymi

               - przestrzeganie norm żywieniowych

               - dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi

               - używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem

              -  pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu ich zgodnie z zalecaną

                 gramaturą

              -  dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)

              -  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu

                 kuchennego, lodówek

              -  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych,

                 WC, szafek na odzież

              -  dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich

                 w wyznaczone miejsce

              -  używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas

                 wykonywania codziennych obowiązków

              -  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób

                 jak najbardziej efektywny

              - przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie

                 badań okresowych

             -  zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które

                mogą stwarzać groźne następstwa

                dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników

                lub przynieść szkody w mieniu przedszkola

             -  dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie

                może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne

                lub moralne

             -  zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

             -  wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych

                 przez Dyrektora

 

             6.  Do obowiązków woźnej należy:

               - utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach

               - codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu

                 z półek, szafek, parapetów, zabawek, czyszczenie toalet za pomocą

                 środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów,

                 opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci,

                 rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie

                 z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków,

                 sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach

               - raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych

                 pomieszczeniach

               - raz w tygodniu dezynfekowania stołów, podłóg środkami dezynfekującymi

                  w przydzielonych pomieszczeniach

               - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych

               - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych

               - dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)

              -  używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków

              -  używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem

              -  pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska

                 pracy po zajęciach

              -  uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa

                  dzieci

              -  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak

                 najbardziej efektywny

              -  przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań

                 okresowych

              -  zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą

                 stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu

                 dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola

             -  dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może

                 narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne

             -  zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

             -  po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody

                i zabezpieczyć pomieszczenie przed włamaniem

             - informowanie Dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu,

               względnie o nadużyciach  (wynoszeni artykułów żywnościowych, naczyń lub

                środków czystości)

             - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

               społecznego

             - innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora

                                                  

              7. Do obowiązków dozorcy należy:

                 -  utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie

                    trawy, przycinanie żywopłotu zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie

                    dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze

                    śniegu i lodu

                  - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojemników na odpady

                 - prowadzenie rejestru konserwacji zmywarki i kociołków parowych

                 - wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się

                   z pobranych materiałów

                 - używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem

                 - przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych

                 - zgłaszanie Dyrekcji zauważonych uszkodzeń  niesprawności, które mogą

                    stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu

                    dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola

                 - dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może

                   narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne

                 - zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

                 - przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak

                   najbardziej efektywny

                 - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

                   społecznego

                 - wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez

                   Dyrektora i kierownika gospodarczego

 

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

  § 31 Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu

 

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat

 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku

     kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku

     kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     wychowaniu przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie

     dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowy w którym dziecko

     kończy 9 lat

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może

     także zostać objęte dziecko, którym ukończyło 2,5 roku

 5. Dzieci w wieku 6 l jest objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

     przedszkolnym

 6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać

     do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są

     zobowiązani dostarczyć odroczenia od obowiązku szkolnego wydane przez

     Dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko

  7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

      specjalnego nie dłużej do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,

      w którym kończy 9 lat                                        

  8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić Dyrektora szkoły obwodu,

      w którym dziecko mieszka o spełniania przez dziecko rocznego przygotowania

      przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą

      powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30

      września każdego roku szkolnego.

   9. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku

       spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu

       wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenie o spełnianiu obowiązku

       rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają

       odrębne przepisy

 10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do wydania każdemu dziecku

       niepełnosprawnemu uczęszczającemu do przedszkola legitymacji przedszkolnej

       dziecka niepełnosprawnego lub e- legitymacji dziecka niepełnosprawnego.

       Wzory tych dokumentów określają odrębne przepisy

  11. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu

        obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola,

        legitymacji przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych, e-legitymacji dzieci

        niepełnosprawnych

 

§ 32 Prawa i obowiązki dzieci

 

     1.  W przedszkolu przestrzegana jest Konwencja o Prawach Dziecka. Przedszkole

          uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne

          prawa które mają mu zapewnia odpowiednie warunki życia, rozwóz osobowości

          i samorealizacji

     2. Dzieci mają prawo do:

         - opieki i pomocy ze strony dorosłych

         - bezpiecznych i   higienicznych warunków

        -  korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia

        -  poszanowania ich godności osobistej i nietykalności

        -  akceptacji i szacunku

        -  zabawy jako podstawowej formy aktywności

        -  właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-

           uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami

        -  wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb

        -  aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych

        -  bezkonfliktowego rozwiązywania problemów

        -  pozytywnego wzmacniania przez dorosłych

        -  spokoju i wypoczynku

        -  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź

           psychicznej

        -  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania

           rozwoju i edukacji

        -  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    3.  W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów

        lekarskich bez zgody ich

        rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie

        dziecka

    4. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej

        to nie tylko prawa ale obowiązki

 

       Dzieci mają obowiązek:

  -  przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym

     zasad bezpieczeństwa

  -  słuchać i reagować na polecenia nauczyciela

  -  szanować mienie przedszkola

  -  zachowywać porządek i czystość

  -  zgodnie współdziałać w zespole

  -  szanować prawa innych, w tym do zabawy

  -  szanować wytwory pracy innych

  -  stosować formy grzecznościowe

  -  akceptować indywidualność każdego dziecka

  -  przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych

     osób dorosłych

  -  polubownie rozwiązywać konflikty

  -  dbać o swój wygląd

  -  informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach

 

§ 33 System motywowania do zachowań pożądanych   

 

         1. W przedszkolu określono,  co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym

             ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe

 

         Nagrody:

         - pochwala indywidualna

         - pochwala wobec grupy

        -  pochwala przed rodzicami

        -  dostęp do atrakcyjnej zabawki

        -  dyplom uznania

        -  drobne nagrody rzeczowe

        -  przewodzenie w zabawie

 

         Nagradzamy za:

        - stosowanie ustalonych zasad i umów

        - wysiłek włożony w wykonana prace

        - wywiązanie się z podjętych obowiązków

        - bezinteresowna pomoc innych

        - aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

     2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń:

         - konsekwencje złego zachowania

         - upomnienie słowne indywidualne

         - upomnienie słowne wobec grupy

         - poinformowanie Rodziców o przewinieniu

        - odsunięcie od zabawy

        - zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych

          emocji

        - rozmowa z Dyrektorem

 

Konsekwencje stosowane są za:

       - nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie

         i przedszkolu

       - stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu

         własnemu i innych

       - zachowania agresywne

       - niszczenie wytworów pracy innych

       -  celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

 

 
ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  35 Inne postanowienia

 

                       1. Obsługę administracyjno – księgową przedszkola prowadzi pani Anna

                           Sapińska

                        2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu

                            i procedury wewnętrzne nie mogą  być sprzeczne z postanowieniami

                            niniejszego statutu

                        3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

                            przepisami

                        4.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają

                           odrębne przepisy

                        5.Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami

 

§ 36

          1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

              przedszkolnej -nauczycieli, Rodziców pracowników obsługi i administracji

          2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie

              odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego

 

§ 37

          1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych

              ustala się udostępnienie

              statutu przez Dyrektora przedszkola poprzez:

               - wywieszenie zarządzenia Dyrektora  w sprawie ogłoszenia treści statutu

               - zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie

                 Rady Pedagogicznej oraz zebrania ogólnego Rodziców

               - udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom

                 kontrolującym przez Dyrektora przedszkola w placówce