Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

"Moje Przedszkole - najlepszy start"

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Moje Przedszkole- najlepszy start- dzielnica Włochy m. st Warszawa" realizowanym w partnerstwie z Dzielnicą Włochy m. st. Warszawy.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym korzystające z ICT).

Cele szczegółowe Projektu:

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych programów zajęć dla dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem

Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach poprzez realizację zajęć:

- Dodatkowych - Świat Cyfrowych Zabaw (zajęcia prowadzone na podstawie opracowanego programu zajęć, opartego o innowacyjne rozwiązanie Aptech Lerning Ladder. pragram pozwala na wprowadzenie dzieci w świat cyfrowy oraz nauki prostych zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem animowanych postaci.)

- Specjalistycznych - Psychoruchowe, Socjoterapeutyczne, Logopedyczne

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt "Moje Przedszkole- najlepszy start- dzielnica Włochy m. st Warszawa" realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacji dla rozwoju regionu, działanie 10,1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Moje przedszkole - najlepszy start- dzielnica Włochy m. st Warszawa: http://projekty.syntea.pl/moje-przedszkole-najlepszy-start-wlochy/