Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Podsumowanie raportu z ewaluacji problemowej 01.2016

W dniach 13.01-15.01.2016 przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie - zespół wizytatorów ds.ewaluacji - przeprowadzili zewnętrzną ewaluacje problemową. Wykonane zostały wywiady indywidualne oraz grupowe z nauczycielami, dziećmi, rodzicami i personelem niepedagogicznym, a także obserwacje zajęć i placówki. Ewaluacja obejmowała w swoim zakresie obszary wyznaczone przez następujące wymagania:

 

 1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom podstawowy:

 • Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

 • Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Poziom wysoki:

 • Koncepcja pracy jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

 • Koncepcja pracy jest realizowana z rodzicami.

 

 1. Dzieci są aktywne

Poziom podstawowy:

 • Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

 • Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Poziom wysoki:

 • Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

 • Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

 

 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom podstawowy:

 • W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

 • Informację z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb.

Poziom wysoki:

 • W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

 

We wszystkich obszarach badawczych poziom podstawowy wymagań został całkowicie zrealizowany dodatkowo ewaluatorzy zaznaczyli, iż w każdym z obszarów zrealizowane zostały wymagania plasujące przedszkole na poziomie wysokim.

 

Raport zawierał następujące wnioski:

 • Opracowana i funkcjonująca koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci i lokalnej społeczności oraz specyfikę pracy przedszkola.

 • Rodzice nie wnoszą uwag do koncepcji pracy przedszkola i nie dostrzegają potrzeby modyfikacji jej głównych założeń.

 • Dzieci samodzielnie potrafią się samodzielnie bawić, wykonywać różnorodne prace i tworzyć małe zespoły zadaniowe. Uczestniczą również w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

 • W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby, możliwości i sytuacje rodzinną dzieci. Wnioski wynikające z zapoznania są podstawą do modyfikacji pracy przedszkola i wyznacza kierunki działania.

 • Większość rodziców uznaje,że przedszkole rozwija zainteresowania i predyspozycje dzieci, ale w pracy należy uwzględnić również ich odczucia i zgłaszane podczas ewaluacji uwagi.

 • Wskazane byłoby uwzględnienie postulatów rodziców dotyczących wymiany śliskich płytek na tarasie i zwiększenia etatu logopedy.