Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
W PRZEDSZKOLU NR 29 W WARSZAWIE
 
 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sali gimnastycznej
 

§ 2

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć gimnastycznych, rytmicznych i różnego rodzaju imprez przedszkolnych.
2. Przebywanie w sali gimnastycznej i korzystanie z jej urządzeń i sprzętu jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela.
3. Przez urządzenia, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć, w szczególności, drabinki gimnastyczne, równoważnie.
4. Przez sprzęt, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć, w szczególności, piłki gimnastyczne, deskorolki, obręcze, piłki lekarskie, tunele gimnastyczne itp.
 

§ 3

Opiekę nad salą gimnastyczną i jej wyposażeniem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.
 

§ 4

Za bezpieczeństwo w sali rytmicznej bezpośrednio odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 

§ 5

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi w sali gimnastycznej  zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu bezpośrednio przed zajęciami i,
w przypadku stwierdzenia wad czy usterek, usunięcia takiego sprzętu z pomieszczenia.
 

§ 6

O wszelkich wadach i usterkach urządzeń i sprzętu sportowego należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela odpowiedzialnego za salę rytmiczną oraz Dyrektora Przedszkola.
 

§ 7

Za stan urządzeń i sprzętu w sali rekreacyjnej odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel i wyznaczony przez Dyrektora odpowiedzialny za nią pracownik nauczyciel.
 

§ 8

Bez zezwolenia Dyrektora zabrania się wynoszenia urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażeni sali rekreacyjnej. 
 

§ 9

Każda grupa korzystająca z sali gimnastycznej zobowiązana jest pozostawić ją w stanie nie gorszym niż przed zajęciami .
 

§ 10

Sala gimnastyczna  musi być dobrze wywietrzona przed zajęciami.
 

§ 11

Przed każdymi zajęciami w sali gimnastycznej nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń i sprzętu oraz zawarcia stosownych porozumień zapewniających pełne bezpieczeństwo.
 

§ 12

W sali gimnastycznej na zajęciach rytmicznych, sportowych czy ruchowych może przebywać tylko jedna grupa dziecięca pod opieką nauczyciela.


§ 13

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się

korzystania przez nie z urządzeń i sprzętów bez opieki nauczyciela,

wchodzenia dzieci bez opieki do sąsiadujących z salą pomieszczeń,

samodzielnego opuszczenia sali przez dziecko,

użytkowania urządzeń i sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 14

Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola Nr 29 w Warszawie
 

§ 15

Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola.
 

§ 16

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Warszawa, 1.09.2015 r.