Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

14-05-2020

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

 

 

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

 

13-05-2020

Szanowni Państwo

 

Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci w czasie trwania epidemii

zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń i dostarczenia

do przedszkola w

pierwszym dniu przyjścia dziecka do placówki.

 


     Załącznik nr 1

     do Procedury Bezpieczeństwa     

     w Przedszkolu nr 29

 

     Warszawa, dnia  ………………………………..   

                                   

 

 

  …………………………………………

  (imię i nazwisko dziecka)

 

              PESEL ……………………………….

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

 

My niżej podpisani zgodnie oświadczamy, że od dnia………………………………………….., w związku z wprowadzeniem znoszenia ograniczeń związanych z COVID – 19, nasze dziecko będzie objęte opieką w Przedszkolu nr 29 w którym będą obowiązywały wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r.

Niniejszym oświadczamy, że:

- Biorę     na     siebie     pełna     odpowiedzialność     za     podjęta     przeze     mnie     decyzję     związaną      z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w okresie trwania epidemii COVID-19,

- Zapoznałem/am się i zobowiązuję się do przestrzegania „Procedury Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 29 w okresie pandemii Covid-19", zasad higieny, reżimu sanitarnego,

- Będę  przestrzegał  organizacji  pracy   obowiązujących   w   Przedszkolu nr 29 w okresie trwania epidemii COVID-19.

- Dziecko  do  przedszkola  będzie  przyprowadzane   zdrowe,   bez   kataru,   kaszlu,   gorączki,   duszności   ani innych niepokojących objawów chorobowych.

- Wyrażam zgodę na wykonywanie dziecku codziennych pomiarów temperatury,

- Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, które same zabezpieczają sobie środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki i maseczki,

- Zobowiązuje       się       do       natychmiastowego          odebrania        dziecka        z       placówki        (max.        30       min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

- W przypadku konieczności zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub jego nieobecności, zobowiązuję się do poinformowania telefonicznego, mailowego lub osobiście do godz. 9 dnia bieżącego,

- Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej zobowiązuję się nie przyprowadzać dziecka do przedszkola,

- Zobowiązuję  się  do  natychmiastowego  poinformowania  dyrektora  przedszkola  o  wszelkich  zmianach   w sytuacji zdrowotnej, odnośnie wirusa Covid-19, w moim najbliższym otoczeniu.

- Do przedszkola dziecko nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek, nie pozostawiamy na terenie przedszkola i przed przedszkolem pojazdów, hulajnóg, rowerków i innych,

- Oświadczam, że w okresie, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola, nie przebywam na zasiłku opiekuńczym dla dzieci do lat 8,

- Zapoznałem/am się z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

- Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce SANEPID-u danych osobowych w przypadku zarażania COVID-19.

 

Przekazuję aktualne nr telefonów, do szybkiego kontaktu:

 

……………………………………

Tel. Mama                                                                                                                  

 

………………………………………

Tel. Tata

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 29 ul. Sycowska 1 02-266 Warszawa- Włochy
 2. W Przedszkolu nr 29 wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

- email:  jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl,;

- lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Sycowska 1 02-266 Warszawa Włochy.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej

   powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie

   udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 1. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 29 w Warszawie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole nr 29 w Warszawie.

 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

Czytelny podpis obojga rodziców dziecka:

 

………………………………………                                                                                                 

(podpis matki lub opiekuna prawnego)

 

 

………………………………………

(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

                

12-05-2020

Informacja

Informacja

 

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00

w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna

dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych

oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły

podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie 

od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00)

potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

 

-  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

-  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I 

jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia)

i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu –

dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

 

LISTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA.

 

11-05-2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

Szanowni Rodzice!

 

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi.

Załaczniki:

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/mycie-rak-kwadrat.png

https://dokumenty.men.gov.pl/Dezynfekcja_rak_MZ.jpg

https://dokumenty.men.gov.pl/maseczka-MZ-PIS.png

https://dokumenty.men.gov.pl/rekawiczki.png