Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

28-05-2020

Konkurs ,,Zdrowy Przedszkolak"

Konkurs ,,Zdrowy Przedszkolak

Uwaga !!!

Ponownie prosimy Rodzica o przesłanie wierszyka na 

konkurs ,,Zdrowy Przedszkolak"

na maila przedszkole29wawa@gmail.com,

                                           który został niedawno wysłany na w/w adres. 

                                         Pani Iwonka czeka. Dziękujemy :)

20-05-2020

Oświadczenia

Oświadczenia

 

 

 

Szanowni Rodzice!

 

 W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, zobowiązani są państwo do przyniesienia

wypełnionych oświadczeń:

- oświadczenia dla Rodzica o zapoznaniu się z procedurami

- oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

- zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka.

 

Oświadczenia znajdują się w zakładce "PLIKI DO POBRANIA".

14-05-2020

Ankieta dla wszystkich rodziców

Ankieta dla wszystkich rodziców

 

 

Szanowni Rodzice!

 

W  związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności przesyłamy

ankietę, w której rodzice zadeklarują, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych.

 

Czas na  odesłania ankiety przez rodziców do przedszkola :  19 maja – wtorek .

Prosimy o wypełnienie ankiety przez wszystkich rodziców.

 

Rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji.

 


 

ANKIETA dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki

przedszkolnej świadczonej

przez przedszkole/szkołę podstawową od  25 maja br.

 

…….……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

 

1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie)

 

 

TAK

 

NIE

 

 

  1. Jeżeli tak, to od kiedy?

Termin

Zaznaczyć 

X

od 25 maja

 

od 1 czerwca

 

od 15 czerwca

 

od 22 do 30 czerwca

 

po odwołaniu przez rząd stanu epidemii w Polsce

   Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2,ustalając kolejność przyjęć stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

  1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

  1. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wiekudo 18 r.ż.)

 

 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

 

 

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów

 

 

 

W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, zostanie rodzicom/opiekunom prawnym wskazane inne przedszkole, które zapewni opiekę.

Czy przyjmą Państwo alternatywną placówkę?

TAK

 

NIE

 

 

W przypadku negatywnej odpowiedzi i przy jednoczesnym braku złagodzenia wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19dot. m.in. liczebności grup przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 

Warszawa, dn. ………………………..2020 r.

 

 

……………………………………………….                                …….……………………………………….

 (podpis matki/opiekunki prawnej)                                       (podpis ojca/opiekuna prawnego)

 

14-05-2020

Otwarcie przedszkola 18 maja

Otwarcie przedszkola 18 maja

 

 

Szanowni  Rodzice!!!

 


Od 18 maja 2020r. nastąpi otwarcie placówki.  

Zapraszamy do przedszkola te dzieci, których rodzice wypełnili ankietę i zdeklarowali

chęć przyprowadzenia dziecka do placówki od 18 maja 2020r.


- Przedszkole pracuje od godz. 7.00 – 17.00

- do szatni będą wpuszczane tylko 4 osoby, reszta czeka na zewnątrz

-Rodzice przyprowadzają dzieci od godz. 7.00 – 8.20, później przedszkole będzie zamknięte.