Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

14-05-2020

Ankieta dla wszystkich rodziców

Ankieta dla wszystkich rodziców

 

 

Szanowni Rodzice!

 

W  związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności przesyłamy

ankietę, w której rodzice zadeklarują, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych.

 

Czas na  odesłania ankiety przez rodziców do przedszkola :  19 maja – wtorek .

Prosimy o wypełnienie ankiety przez wszystkich rodziców.

 

Rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji.

 


 

ANKIETA dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki

przedszkolnej świadczonej

przez przedszkole/szkołę podstawową od  25 maja br.

 

…….……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

 

1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie)

 

 

TAK

 

NIE

 

 

 1. Jeżeli tak, to od kiedy?

Termin

Zaznaczyć 

X

od 25 maja

 

od 1 czerwca

 

od 15 czerwca

 

od 22 do 30 czerwca

 

po odwołaniu przez rząd stanu epidemii w Polsce

   Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2,ustalając kolejność przyjęć stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

 

 

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

 1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 1. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wiekudo 18 r.ż.)

 

 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

 

 

 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów

 

 

 

W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, zostanie rodzicom/opiekunom prawnym wskazane inne przedszkole, które zapewni opiekę.

Czy przyjmą Państwo alternatywną placówkę?

TAK

 

NIE

 

 

W przypadku negatywnej odpowiedzi i przy jednoczesnym braku złagodzenia wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19dot. m.in. liczebności grup przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej organizującej oddziały przedszkolne.

 

Warszawa, dn. ………………………..2020 r.

 

 

……………………………………………….                                …….……………………………………….

 (podpis matki/opiekunki prawnej)                                       (podpis ojca/opiekuna prawnego)

 

14-05-2020

Otwarcie przedszkola 18 maja

Otwarcie przedszkola 18 maja

 

 

Szanowni  Rodzice!!!

 


Od 18 maja 2020r. nastąpi otwarcie placówki.  

Zapraszamy do przedszkola te dzieci, których rodzice wypełnili ankietę i zdeklarowali

chęć przyprowadzenia dziecka do placówki od 18 maja 2020r.


- Przedszkole pracuje od godz. 7.00 – 17.00

- do szatni będą wpuszczane tylko 4 osoby, reszta czeka na zewnątrz

-Rodzice przyprowadzają dzieci od godz. 7.00 – 8.20, później przedszkole będzie zamknięte.

14-05-2020

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

 

 

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

 

13-05-2020

Szanowni Państwo

 

Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci w czasie trwania epidemii

zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń i dostarczenia

do przedszkola w

pierwszym dniu przyjścia dziecka do placówki.

 


     Załącznik nr 1

     do Procedury Bezpieczeństwa     

     w Przedszkolu nr 29

 

     Warszawa, dnia  ………………………………..   

                                   

 

 

  …………………………………………

  (imię i nazwisko dziecka)

 

              PESEL ……………………………….

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

 

My niżej podpisani zgodnie oświadczamy, że od dnia………………………………………….., w związku z wprowadzeniem znoszenia ograniczeń związanych z COVID – 19, nasze dziecko będzie objęte opieką w Przedszkolu nr 29 w którym będą obowiązywały wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r.

Niniejszym oświadczamy, że:

- Biorę     na     siebie     pełna     odpowiedzialność     za     podjęta     przeze     mnie     decyzję     związaną      z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w okresie trwania epidemii COVID-19,

- Zapoznałem/am się i zobowiązuję się do przestrzegania „Procedury Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 29 w okresie pandemii Covid-19", zasad higieny, reżimu sanitarnego,

- Będę  przestrzegał  organizacji  pracy   obowiązujących   w   Przedszkolu nr 29 w okresie trwania epidemii COVID-19.

- Dziecko  do  przedszkola  będzie  przyprowadzane   zdrowe,   bez   kataru,   kaszlu,   gorączki,   duszności   ani innych niepokojących objawów chorobowych.

- Wyrażam zgodę na wykonywanie dziecku codziennych pomiarów temperatury,

- Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe, które same zabezpieczają sobie środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki i maseczki,

- Zobowiązuje       się       do       natychmiastowego          odebrania        dziecka        z       placówki        (max.        30       min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

- W przypadku konieczności zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub jego nieobecności, zobowiązuję się do poinformowania telefonicznego, mailowego lub osobiście do godz. 9 dnia bieżącego,

- Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej zobowiązuję się nie przyprowadzać dziecka do przedszkola,

- Zobowiązuję  się  do  natychmiastowego  poinformowania  dyrektora  przedszkola  o  wszelkich  zmianach   w sytuacji zdrowotnej, odnośnie wirusa Covid-19, w moim najbliższym otoczeniu.

- Do przedszkola dziecko nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek, nie pozostawiamy na terenie przedszkola i przed przedszkolem pojazdów, hulajnóg, rowerków i innych,

- Oświadczam, że w okresie, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola, nie przebywam na zasiłku opiekuńczym dla dzieci do lat 8,

- Zapoznałem/am się z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

- Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce SANEPID-u danych osobowych w przypadku zarażania COVID-19.

 

Przekazuję aktualne nr telefonów, do szybkiego kontaktu:

 

……………………………………

Tel. Mama                                                                                                                  

 

………………………………………

Tel. Tata

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 29 ul. Sycowska 1 02-266 Warszawa- Włochy
 2. W Przedszkolu nr 29 wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

- email:  jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl,;

- lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Sycowska 1 02-266 Warszawa Włochy.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej

   powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie

   udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 1. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem nr 29 w Warszawie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole nr 29 w Warszawie.

 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

Czytelny podpis obojga rodziców dziecka:

 

………………………………………                                                                                                 

(podpis matki lub opiekuna prawnego)

 

 

………………………………………

(podpis ojca lub opiekuna prawnego)