Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 


Aktualności

15-06-2020

Ankieta wakacje 2020

Ankieta wakacje 2020

 

 

 

 

 


Ankieta dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji

opieki przedszkolnej, świadczonej przez Przedszkole Nr 29

od 01 lipca – 11sierpnia 2020 r.

 

…….……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

 

  1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie)

 

TAK 

 

NIE

       

 

2. Jeżeli tak, to w których tygodniach?

 

TERMIN

ZAZNACZYĆ

X

01 lipca - 10 lipca

                              

 

13 lipca - 17 lipca

 

20 lipca - 24 lipca

 

27 lipca - 31 lipca

 

03 sierpnia - 11 sierpnia

 

 

 

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie – do 16 dzieci,

przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 3 m2, ustalając kolejność przyjęć

stosuje się następujące kryteria:

 

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA TAK                      

NIE                    

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie

jednostki pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia

pracy z opieką w domu*

   

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

   

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   

b)w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   

c)handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   *kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

 

DODATKOWE KRYTERIA

            TAK    

           NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku do 18 r.ż.)

   

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

   

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów

   

 

W przypadku braku złagodzenia wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego w związku        z COVID-19 dot. m.in. liczebności dzieci w grupach przedszkolnych, dziecko może nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu.

 

 

Warszawa, dn. ………………………..2020 r.

 

 

……………………………………………….       …….……………………………………….

                (podpis matki/opiekunki prawnej)                            (podpis ojca/opiekuna prawnego)

 


 

Termin odesłania ankiety do 22 czerwca 2020 r. na adres:

sekretariat@p29.waw.pl

 

01-06-2020

Życzenia na Dzień Dziecka

Życzenia na Dzień Dziecka

 

 

 

 

Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom

spełnienia marzeń, uśmiechu oraz kolorowych prezentów.

Kochane Przedszkolaki, z okazji Waszego święta życzymy Wam,

 aby codziennie spotykało Was

coś miłego i dobrego, uśmiechu od ucha do ucha od rana do wieczora,

nieustannego odkrywania piękna i wspaniałości świata,

rozwijania swoich licznych talentów oraz radosnego, twórczego

i bezpiecznego pobytu w naszym przedszkolu

życzą wszyscy

pracownicy Przedszkola nr 29.

 

28-05-2020

Konkurs ,,Zdrowy Przedszkolak"

Konkurs ,,Zdrowy Przedszkolak

Uwaga !!!

Ponownie prosimy Rodzica o przesłanie wierszyka na 

konkurs ,,Zdrowy Przedszkolak"

na maila przedszkole29wawa@gmail.com,

                                           który został niedawno wysłany na w/w adres. 

                                         Pani Iwonka czeka. Dziękujemy :)

20-05-2020

Oświadczenia

Oświadczenia

 

 

 

Szanowni Rodzice!

 

 W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, zobowiązani są państwo do przyniesienia

wypełnionych oświadczeń:

- oświadczenia dla Rodzica o zapoznaniu się z procedurami

- oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

- zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka.

 

Oświadczenia znajdują się w zakładce "PLIKI DO POBRANIA".