Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

PRZEDSZKOLA NR 29 W WARSZAWIE

 

 

STATUT

OPRACOWANY ZOSTAŁ NA PODSTAWIE

 

 

 1. Ustawy ,,O systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

(Dz. U. z 2007r. Nr 181 poz. 1292, z dnia 11.04. 2007r. Nr 80 poz.542)

 

 1. Ustawy ,,Karta Nauczyciela” z dnia 26 stycznia 1982r.

(Dz. U. 2014 191 ze zm.)

 

 1. Konwencja o Prawach Dziecka” przyjęta przez zgromadzenie ONZ w dniu 30 września 1991r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maj 2001. 61. 624 ze zm. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. 2013r. poz.532)

 

 1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

(Dz. U. Nr 67 poz. 753 z 1999r.)

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół.

(Dz. U. Nr 26 poz. 232)

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

(Dz. U. NR 4, poz. 17 z 15 stycznia 2009r)

 

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele i zadania przedszkola
Rozdział III Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie zajęć w

przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
Rozdział IV Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

Rozdział V Organy przedszkola, ich kompetencje

Rozdział VI Organizacja przedszkola

Rozdział VII Pracownicy przedszkola i ich zadania

Rozdział VIII Rekrutacja

Rozdział IX Wychowankowie, prawa i obowiązki

Rozdział X Postanowienia końcowe

 

 

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Nazwa placówki: Przedszkole nr 29

 2. Siedziba placówki: ul Sycowska1 , 02-266 Warszawa

 3. Regon przedszkola: 013006455

 4. NIP: 522-24-93-796

 5. Tel. /fax: 22 846 02 33

 6. Strona internetowa www.p29.waw.pl

 7. Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa

 8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny : Mazowiecki Kurator Oświaty Al. Jerozolimskie 32, 00-950 Warszawa

 9. Na pieczątkach i szyldzie używany jest skrót nazwy: Przedszkole Nr 29 w Warszawie Ul. Sycowska 1

 

 

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2


Cele i zadania przedszkola:


1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Cele i zadania przedszkola, w zakresie:

1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

2) form opieki i pomocy dzieciom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

3) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami

4) umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

5) działań w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości romskiej,

6) wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

7) budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

8) kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

9) rozwijania u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

10) stwarzania warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

11) troski o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

12) zachęcania do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

13) budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

14) wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

15) kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

16) zapewniania dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

17) ochrony danych osobowych wychowanków przedszkola, ich rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników placówki

 

 

§ 3

Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1) Zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju umysłowego dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska.
2) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspakajania.
3) Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka
4) Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, nauczycieli.
5) Rozwijanie wrażliwości moralnej
6) Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym.
7) Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej;

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności;

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej u dzieci.
4.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu we współpracy z:

1) rodzicami dzieci,

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży,

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) dyrektora przedszkola,

4) nauczyciela grupy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,

6) poradni,

7) asystenta edukacji romskiej

8) pomocy nauczyciela,

9) pracownika socjalnego,

10) asystenta rodziny,

11) kuratora sądowego.

8. w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3) porad i konsultacji.

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
11. Nauczyciel grupy i dyrektor planują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku, w tym ustalają formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

12. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.

O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, dyrektor przedszkola informuje pisemnie rodziców dziecka.

13. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

14. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

5) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii

6) udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami

7) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

 

Rozdział III

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

 

§ 4

 

1. Przedszkole zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem od momentu oddania dziecka pod opiekę nauczyciela do momentu odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.

2. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece. Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, a ich zadania w tym zakresie sprowadzają się do trzech obszarów: wspomagania nauczycieli, pomocy ( na prośbę nauczyciela) w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, informowania o zauważonych zagrożeniach.

1) W czasie zajęć w przedszkolu grupą dzieci ( liczącą nie więcej niż 25 osób) opiekuje się jeden nauczyciel, z wyjątkiem grupy 3 – latków, gdzie nauczyciel ma do pomocy dodatkową osobę – pomoc wychowawcy.

2) W czasie zajęć plastycznych, technicznych, w czasie ubierania i rozbierania się dzieci (gimnastyka, wychodzenie dzieci na dwór) , w czasie posiłków nauczycielowi pomaga pracownik obsługi przydzielony do danej grupy.

3) W sytuacji, gdy nauczyciel musi opuścić salę z ważnych przyczyn, prosi o pozostanie z dziećmi innego nauczyciela, który w tym czasie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci.

4) w czasie pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego (teren zamknięty) grupą dzieci opiekuje się jeden nauczyciel, z wyjątkiem grupy 3 – latków, gdzie obecna jest również pomoc wychowawcy.

5) Kiedy nauczyciel musi opuścić teren ogrodu w ważnej sprawie, prosi innego nauczyciela o chwilowa opiekę nad jego grupą, który w tym czasie odpowiada za bezpieczeństwo grupy.

6) Opieka nad dziećmi poza terenem przedszkola (spacer, wycieczka autokarowa) wymaga, w przypadku dzieci 4 i 5 letnich , obecności 1 osoby dorosłej na 10 dzieci.

W przypadku korzystania z komunikacji miejskiej, w przypadku dzieci 5-letnich, wymagana jest obecność 1 osoby dorosłej na 5 dzieci.

Opieka nad dziećmi 3-letnimi podczas spaceru i wycieczki autokarowej wymaga obecności 1 osoby dorosłej na 5 dzieci.

W przypadku dzieci 3 i 4-letnich nie organizujemy przejazdów komunikacją miejską.

7) w czasie wycieczek wymagana jest obecność pracowników obsługi przydzielonych do danych grup, chyba że w wycieczce bierze udział wystarczająca ilość rodziców.

8) każde wyjście poza teren przedszkola odnotowane jest w dzienniku zajęć danej grupy i zgłoszone do dyrektora przedszkola.

9) Każda wycieczka udokumentowana jest kartą wycieczki, której załącznikami są:

- opis wycieczki ze szczególnym podkreśleniem celu wyjścia w konkretne miejsca

- oświadczenie opiekunów wycieczki( z wyjątkiem nauczycieli), w którym zobowiązują się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie wycieczki.
10). Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić miejsca w których mają odbywać się te zajęcia (np. salę zajęć, szatnię, łazienkę, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
11) Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
12) Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura
13) W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
14) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień)
15) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów ruchu drogowego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

§ 5
 

1.Rodzice /prawni opiekunowie/ lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie przyprowadzają dziecko do przedszkola w godzinach 6.30 – 8.20.

2. W wyjątkowych przypadkach rodzic /prawny opiekun/ zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia nauczyciela danej grupy o zmianie godziny przybycia dziecka do przedszkola.

3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest do wprowadzenia dziecka do grupy i oddania dziecka pod opiekę nauczycielowi danej grupy.

4. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną przez nich na piśmie pełnoletnią osobę. Rodzice /prawni opiekunowie/ zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego osobę, którą upoważniają do odbioru dziecka. Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię, nazwisko osoby upoważnionej.

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną przez nich osobę w przedszkolu lub przed budynkiem przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka.

6. Dziecko nie będzie mogło być odebrane z przedszkola przez osobę niepełnoletnią oraz przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym.

7. W przypadku odbioru dziecka na podstawie upoważnienia rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych zawartych w upoważnieniu z dokumentem tożsamości, bądź w inny sposób ustalić tożsamość osoby upoważnionej.

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

9. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

10. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00
11. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
12. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora następnie najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

13. Rodzice mają obowiązek uaktualniać telefony do nagłego kontaktu.

 

Rozdział V

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 6

 

1. Organami przedszkola są:
- Dyrektor przedszkola;
- Rada pedagogiczna;
- Rada Rodziców.

 

§ 7


1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu, organizowanego przez organ prowadzący, spośród kandydatów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Do kompetencji dyrektora należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

3) zapewnienie odpowiednich warunków BHP w placówce

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli;

5) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;

6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej przedszkola;

8) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników przedszkola, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom, występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

9) współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców;

10) opracowywanie wspólnie z rada pedagogiczną, kierunków rozwoju przedszkola z wykorzystaniem wyników badań różnych obszarów pracy placówki;

11) ) przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawianie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

12) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem

13) odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w czasie roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

15) powiadomienie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

16) dopuszczanie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli;

17) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkola;

18) realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

§ 8


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1) W skład Rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

3) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4) Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półroczu i po zakończeniu roku szkolnego, oraz w miarę bieżących potrzeb

5) W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Rada może ograniczyć ich udział do wskazanych punktów obrad.

6) Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje przewodniczący rady, zawiadamiając o terminie i porządku zebrania wszystkich członków rady co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) Udział w planowaniu organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
2) Przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach;
3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów wychowawczo-pedagogicznych;
4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) Podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia

pracy szkoły lub placówki


3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) Organizacje pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład pracy, przydział nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów;
2) Projekt planu finansowego placówki
3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
4) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
4.
Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego:
1) O odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora;
2) O przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dyrektorowi i z –cy. dyrektora;
3) Do dyrektora o odwołanie z funkcji z – cy. dyrektora.
5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz podejmuje uchwały w sprawie wprowadzania zmian do statutu.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

8.Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 

§ 9

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, która jest organem pomocniczym dla dyrektora i Rady Pedagogicznej.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców , art.53 o wyborze członków Rady Rodziców Ustawa o Systemie Oświaty.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;

4. Zadaniem Rady Rodziców jest:

- współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;

- uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;

- prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;

- przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców;

- uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola
5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
5. W celach wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;
Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców;
6. Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców
7. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach zapewniających właściwe wykonywanie swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie placówki, w szczególności:

1)Wymieniają informacje o planowanym działaniu

2) wymieniają doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące życia przedszkola

3) biorą czynny udział w życiu przedszkola i doskonaleniu jego pracy

4) informują się wzajemnie o zmianach w regulaminach swojej działalności

8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor, który:
- zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, umożliwia bieżąca wymianę informacji
9. W przypadku zaistnienia sporu między organami w przedszkolu, powołana zostaje komisja do rozstrzygnięcia sporu w składzie:

- dyrektor

- 2 przedstawicieli rady pedagogicznej

- 2 przedstawicieli rady rodziców

Spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola;

1) Komisja podejmuje decyzję w spornej sprawie, po wysłuchaniu stron konfliktu.

2) od decyzji komisji przysługuje, w ciągu 14 dni, odwołanie w formie pisemnej, za pośrednictwem dyrektora przedszkola, do organu prowadzącego, po wcześniejszym uzgodnieniu z nim tej możliwości.
3) Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 

 

Rozdział VI
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 10


1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) Liczbę miejsc w placówce
2) Planową liczbę wychowanków przedszkola
3) Liczbę dzieci zapisanych do placówki
4) Liczbę oddziałów
5) Czas pracy przedszkola (poszczególnych oddziałów)

 • Przedszkole funkcjonuje cały rok.

 • Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin.

 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 • Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od momentu jego otwarcia do godziny 13.00, lecz nie mniej niż 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

 

6) Liczbę pracowników przedszkola; w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
7) Czas pracy pracowników
8) Ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

9) W arkuszu organizacji przedszkola podaje się liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań

 

§ 11


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

Za dzieci w wieku przedszkolnym uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągają trzy lata oraz kończą sześć lat. Nabór do poszczególnych grup odbywa się rocznikami.

Nabór dzieci do najmłodszej grupy wiekowej odbywa się drogą elektroniczną.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Na każdy oddział przysługują 2 etaty nauczyciela i 1 etat woźnej.
4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej jej skuteczności przyjmuje się zasadę, iż nauczycie prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
5. W grupach 3 – 4-latków, gdy liczba 3-latków przekracza 10 osób przysługuje jeden etat pomocy nauczyciela i jeden etat woźnej oddziałowej.
6. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

7. Dyrektor może przyjąć inne zasady grupowania dzieci, stosownie do potrzeb organizacji przedszkola i realizacji założeń programowych.

8. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne grupy jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub możliwości organizacyjnych.
9. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.
10. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
11. W przedszkolu wyboru programu dokonują nauczyciele, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.
12. Dyrektor co roku zatwierdza przedszkolny zestaw programów na pierwszej radzie pedagogicznej w roku szkolnym
13. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
15. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

16. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

 • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

 • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 • pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować

( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

10. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

11. Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:
1) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem
2) salę gimnastyczną
3) basen z piłeczkami
4) pokój terapii logopedycznej
5) pomieszczenia sanitarne
6) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze
7) szatnię
8) kuchnię
9) szatnię dla personelu
10) plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabaw dla dzieci

11. Przedszkole, prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkolnych, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

12. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.


§ 12

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.
2. Dzieci pięcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym..
3. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa projekt organizacyjny placówki.
4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący

5. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
6. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.

7. Sposób dokumentowania zajęć określa Dz. U. Nr 23 z 2003r

 

§ 13

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i opłaty za wyżywienie.

Rodzice dzieci przebywających w przedszkolu po godzinie 13.00(ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego) wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata ta wynosi, od 1 września 2013r., 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę począwszy od godziny13.00.
Przedszkole nie pobiera żadnych opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie wychowania, nauczania oraz opieki.

1)Świadczenia realizowane przez przedszkole od godziny 13.00 do godziny zamknięcia przedszkola obejmują:

- organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

- organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

- organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

- organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

- organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

- opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków;

 • Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia realizowane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu (½ stawki godzinowej)

 • Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie systemu monitoringu ewidencjonującego godzinę przekazania dziecka pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola i godzinę zakończenia tej opieki, według wskazań zegara przedszkolnego.

2.Zasady naliczania opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

1) Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, tj. po godzinie 13.

2) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana lub odliczana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

3) Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.

4) Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie; telefonicznie, pisemnie (wpis do rejestru), zgłoszenie u nauczyciela w grupie.

3. Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

1) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m. st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m. st. warszawy

2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia.

3) W przypadku gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej w § 3 ust. 1. Uchwały Nr XXIII/463/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 września 2011r.

4) W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej w § 3 ust. 1.

5) wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do statutu przedszkola.

Do wniosku rodzice dołączają własne oświadczenie o dochodzie na jednego członka w rodzinie.

6) W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

6) Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

7) Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

8) Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody brutto.

4. Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

1) Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez kierownika gospodarczego przedszkola wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego oplata dotyczy.

2) W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

3) Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez kierownika gospodarczego przedszkola numer rachunku bankowego.

4) Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych.

- W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce
- Opłaty za żywienie pobierane są od rodziców do 15 dnia każdego miesiąca z góry u kierownika gospodarczego placówki. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest kwitariusz wpłaty.
- Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli

 

 

Rozdział VII
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA


§ 14

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, oraz specjaliści wspomagający rozwój dziecka (logopeda, psycholog z poradni) oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.


§ 15
Obowiązki, prawo i odpowiedzialność nauczyciela:


1.Do zakresu zadań i obowiązków nauczycieli należy:
1) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
2) Wspierania rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) Prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

4) Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci sześcioletnich lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).

5) Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola.
6) Udział w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej.
7) Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania.

8) Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

9) Współdziałanie z nauczycielem prowadzącym grupę.
10) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

11) Dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy.
12) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

13) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp..
14) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15) Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci

16) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp..

17) Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.
18) Informowanie o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale.
19) Wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce
20) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
21) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym.

22) Nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

23) Przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich,a do końca roku szkolnego 2011/1012 również dzieci 6-letnich.


2. Nauczyciel ma prawo do:
1) Realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2) Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego.
3) Podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania opracowanego przez innego autora, lub może zaproponować opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
4) Decydowania o doborze form i metod pracy.
5) Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki.
6) Ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego.
7) Możliwości prawidłowego przebiegu stażu.
8) Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy.
9) Znajomości systemu motywującego do pracy.
10) Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą.
11) Promowania swoich działań w środowisku lokalnym.
12) Uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki.
13) Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami.
14) Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola.
15) Wynagrodzenia za swoją pracę.
16) Prawo do urlopu wypoczynkowego.
17) Uprawnień o charakterze socjalnym.
18) Uprawnienia do nagród i wyróżnień


3. Nauczyciel odpowiada za:
1) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.
2) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.
3) Czystość wychowanków i stan zdrowia.
4) Niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
5) Odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

 

4. Do odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:
1) Obowiązkiem nauczyciela i instruktora prowadzącego zajęcia dodatkowe jest:
- Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość.
- Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.
- Dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci.
- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
- Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.
- Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.


5. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:
1) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój.

2) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie

 

§ 16

I. Zadania pracowników obsługi i administracji .

 

W przedszkolu zatrudnia się:
1) pomoc nauczycielki
2) kierownik gospodarczy

3) sekretarka
4) kucharka,
5) pomoce kucharki,
6) woźne oddziałowe
7) dozorców.


1. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy:
1) Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
2) Zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych.
3) Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce.
4) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
5) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
6) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7) Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
8) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
9) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.

 

2. Do obowiązków kierownika gospodarczego należy:
1) Zakupywanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym.
2) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
3) Przestrzeganie norm żywieniowych.
4) Nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni.
5) Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.
6) Prowadzenie na bieżąco kart ilościowo - wartościowych.
7) Sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością.
8) Codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców.
9) Utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp.
10) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia.
11) Prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw.
12) Prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności
13) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych.
14) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
15) Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
16) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
17) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
18) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
19) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.
20) Pobieranie od rodziców opłat za przedszkole.
21) Odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze, sprzęt i urządzenia techniczne.
22) Sporządzanie zestawu wpłat i przekazywanie jej na bieżąco księgowości w DBFO.
23) Czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP.
24) Zakupywanie sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola.
25) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z potrzebami dokonywanie rozliczeń z gotówki rachunkami.
26) Przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
27) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
28) Wykonywanie innych prac wynikających z potrze placówki zleconych przez dyrektora.

 

3. Do obowiązków sekretarki należy:
1) Prowadzenie sekretariatu tj. rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników i obsługi.

2) Przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych

3) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora,

4) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

4. Do obowiązków kucharki należy:
1) Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnym i BHP
2) Pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym
3) Organizowanie pracy personelu kuchni.
4) Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi
5) Codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi.
6) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu
7) Przestrzeganie norm żywieniowych
8) Dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi
9) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
10) Dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą
11) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)
12) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
13) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież
14) Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków.
15) Dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne.
16) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia.
17) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
18) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
19) Dbanie o dobre imię przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
20) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
21) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
22) Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości)
23) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora


5. Do obowiązków pomocy kucharki należy:
1) Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP
2) Pomoc w przygotowywaniu posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
3) Przestrzeganie norm żywieniowych.
4) Dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi.
5) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
6) Pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu ich zgodnie z zalecaną gramaturą
7) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)
8) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
9) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież
10) Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce
11) Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków
12) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
13) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
14) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola.
15) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
16) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
17) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora


6. Do obowiązków woźnej należy:
1) Utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach.
2) Codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek ,czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach.
3) Raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.
4) Raz w tygodniu dezynfekowania stołów, podłóg środkami dezynfekującymi w przydzielonych pomieszczeniach
5) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych.
6) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych
7) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku).
8) Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków
9) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem
10) Pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach
11) Uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
12) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
13) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych
14) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
15) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne
16) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
17) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem
18) Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości)
19) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
20) Innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora


7. Do obowiązków dozorcy należy:
1) Utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu
2) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.
3) Prowadzenie rejestru konserwacji zmywarki i kociołków parowych.
4) Wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się z pobranych materiałów.
5) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem
6) Przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych.
7) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
8) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
9) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.
10) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
11) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
12) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego

 

 

Rozdział VIII

REKRUTACJA


§ 17

 

9. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się co roku i według harmonogramu podanego przez organ prowadzący, na zasadach powszechnej dostępności, w oparciu o elektroniczny system ewidencji podań.

1) Harmonogram naboru do przedszkola, zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęć wywieszane są przez dyrektora przedszkola na drzwiach wejściowych do przedszkola oraz udostępnione na stronie internetowej placówki oraz w serwisie Biura Edukacji

2) W elektronicznej rekrutacji biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie.

3) Dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca we wrześniu nowego roku szkolnego.

4) Dzieci 2,5 letnie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

5) rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, na druku pobranym z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu.

6) Dane dziecka kontynuującego edukację wprowadza do systemu dyrektor przedszkola.

7) Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika.

8) Rodzice układają listę wybranych przedszkoli wg swoich preferencji, a przedszkole umieszczone na liście na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

9) Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z systemu;

- wprowadzają dane dziecka do systemu

-drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

10) Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu i nie mogą korzystać z systemu

- pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu,- wypełniają go odręcznie i składają, po podpisaniu, w przedszkolu pierwszego wyboru,

- dyrektor tego przedszkola wprowadza do systemu informacje zawarte w formularzu

11) Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola;

- podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

- podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,

- za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia formularza odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola lub pracownik upoważniony przez dyrektora. Dyrektor może upoważnić innych pracowników do przyjmowania wniosków i wydawania potwierdzenia przyjęcia

12) postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, która pracuje w oparciu o Regulamin rekrutacji, który określa szczegółowa zasady rekrutacji na dany rok szkolny. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.

13) Zarejestrowane w systemie formularze zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi

14) Komisja rekrutacyjna ustala w Systemie kolejność przyjęć ( tzw. szeregowanie konfliktów)

15) Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe, a następnie samorządowe.

16) w przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

17) Data podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą

18) Przydział dzieci do konkretnych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych ( jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

19) Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w dokumencie ,, Regulamin rekrutacji Dzieci do przedszkola nr 29 w Warszawie, który jest dostępny dla rodziców na srtonie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w czasie rekrutacji

 

Rozdział IX
WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 18


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola da końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń..
5. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc przyjęć dokonuje dyrektor na zasadzie powszechnej dostępności.
6. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) 0pięcioletnie i sześcioletnie;
2) matek lub ojców samotnie je wychowujących;
3) z rodzin zastępczych;
4) obojga rodziców pracujących.

7. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole

1) przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

§ 19

 

Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji o Prawach dziecka
1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego – dydaktycznego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z:

- zasadami pracy z małym dzieckiem,

- potrzebami i możliwościami rozwojowymi ( w tym: z potrzebą badania, eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, wyborem zadań i sposobów ich rozwiązania, zgłaszania własnych pomysłów)

2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach

3) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności

4) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne

5) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,

6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

7) szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

8) poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby,

9) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze,

10) stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola,

11) zabawy, współdziałania z innymi,

12) snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone,

13) racjonalnego żywienia

14) regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

15) nagradzania wysiłku i osiągnięć

16) znajomości swoich praw i obowiązków


§20


1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,

2) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych,

3) poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych,

4) używać form grzecznościowych wobec kolegów i osób dorosłych

5) starać się utrzymywać porządek wokół siebie,

6) dbać o swój wygląd i estetykę ubrania

7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów

8) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

§ 21

 

1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może skreślić dziecko

z listy wychowanków w przypadku:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych i nie uzasadnienia tego przez rodziców

2) nieobecności dziecka trwającej dłużej niż miesiąc i nie zgłaszania tego faktu na piśmie do dyrektora przedszkola

3) gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym ( od 1 września do 30 września) i nie było informacji wyjaśniającej od rodzica;

4) skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców , dzieci.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.
5. Dla Zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, statut będzie wywieszony w szatni przedszkola i udostępniony w sekretariacie.

6. Regulaminy obowiązujące w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

7. Zmiany do statutu mogą być wprowadzane uchwałą rady pedagogicznej

Traci moc statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 29.08.2014r

Niniejszy statut został wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08.2015r i obowiązuje od dnia uchwalenia.