Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU NR 29 W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)

2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które wprowadza ujednolicenie

dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas jako

placówkę oświatową.

W związku z ww. Rozporządzeniem informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 29 w Warszawie jest

Dyrektor Przedszkola nr 29 w Warszawie, który na podstawie art.6 ust. 1 pkt. a/b/c/d/e/f,

przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 29 w Warszawie jest

Pan Jakub Biernacki, e-mail jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl   tel.723239980. 

3.  Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących

na Przedszkolu nr 29 w Warszawie, realizacji umów zawartych w Przedszkolu oraz gdy dane osobowe 

przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie

i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania  publiczne w zakresie i celach, które wynikają w przepisach

powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty, które na podstawie stosowanych umów

podpisanych z Przedszkolem nr 29 w Warszawie przetwarzają dane osobowe, 

których Administratorem jest Przedszkole nr 29 w Warszawie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres

i w okresie wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane

dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę

przetwarzania danych osobowych stanowi  przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , nie będą profilowane,

dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej

osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego

w sprawach ochrony danych osobowych.