Przedszkole Nr 29
ul. Sycowska 1
02-266 Warszawa - Włochy
tel./fax 022 846 02 33
 
 

Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NR 29

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

      §  1

      1.  Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.

      2.   Przedszkole posiada nr 29 

      3.   Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 29 w Warszawie

      4.   Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy

      5.   Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie ul. Sycowska 1 02-266 Warszawa

      6.   Regon przedszkola: 013006455

      7.   Nip: 522-24-93-796

      8.   Tel./Fax 22 8460233

      9.   Strona internetowa: www.p29.waw.pl

    10.   Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Prezydenta Miasta Warszawa

            z siedzibą przy placu Bankowym 3/5 00-950 Warszawa

    11.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

 

    § 2    Podstawy prawne

1.        Przedszkole działa na podstawie:

-        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zmianami

          i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych

-        Niniejszego statutu

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

        § 3  Cele i zadania

1.  Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania

      i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na

      pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze

       wobec Rodziców(opiekunów prawnych)

2.   Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w

      szczególności wg. podstawy programowej wychowania przedszkolnego

3.    Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

       i religijnej uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

4.     Przedszkole udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto

        może organizować formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, oraz  zapewnia opiekę i kształcenie

        specjalne  dla dzieci niepełnosprawnych

5.      Najważniejsze  cele i zadania:

         - wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu   

             doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju

         - tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu

            bezpieczeństwa

        - wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania

           z rozwijających się procesów poznawczych

        - zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń,

           które umożliwią i  ciągłość procesów adaptacji

        - wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju

          dziecka, jego  możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych

          potrzeb i zainteresowań

        - wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji

          osobowych  uczestnictwa w grupie

        - tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,

          dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym

         - przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne,

           realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji

           zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych

           dzieci

         - tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,

           w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki,

           tańca, śpiewu, teatru, plastyki

        - tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody,

           stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do

           środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka

         - tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki

            w otoczeniu  konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania,

            prezentowania wytworów swojej pracy

         - współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,

           uznanymi przez  Rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia

           warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka

         - kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko

           wartości i norm  społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,

           w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na

           tym etapie rozwoju

          - systematyczne uzupełnianie, za zgodą Rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści

            wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian

            i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa harmonijnego rozwoju

          - systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia

            przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole

          - podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci

          - tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym

             nowożytnym, chęci poznawania innych kultur

          - organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka

             mniejszości narodowej lub języka regionalnego

         - udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb

            w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną

         - zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom

 

ROZDZIAŁ III
                                                                       SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA                                                                              

       § 4  Sposób realizacji podstawy programowej

       1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania

           przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych

           warunków i sposobu  jej realizacji

       2. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego 

           autora (autorów)

       3. Dyrektor  ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości

           dzieci dla których jest przeznaczony.  Czynność  tę może Dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu

            zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę

            metodycznego wychowania przedszkolnego

        4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

        5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

        6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego

        7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych

            potrzeb i możliwości dzieci

           7 a. W planowaniu procesów wspomagania i edukacji nauczyciele uwzględniają także preorientacje zawodową, która ma na

                 celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

         8.  Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w

              przedszkolu. Podstawową forma aktywności jest zabawa

         9. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania

             przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb  i możliwości dzieci

       10.  Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych

              potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem

              rodzaju i stopnia niepełnosprawności

        11.  Nauczyciele systematycznie informują Rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają 

              do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego

         12. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom, prawnym opiekunom dziecka spełniającego obowiązku rocznego przygotowania

               kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy

         13. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku sześć lat informacje o gotowości

               dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), złożone nie

               później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej

 

         § 5 Pomoc psychologiczno-pedagogicziczna

          1.  Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej

            2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu

                 indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości

                 psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu

                 wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu

                 przedszkola oraz w środowisku społecznym

           3.  Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności:

-        z niepełnosprawności;

-        z zaburzeń zachowania i emocji;

-        ze szczególnych uzdolnień;

-        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

-        z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

-        z choroby przewlekłej;

-        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

-        z niepowodzeń edukacyjnych;

-        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

-        sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

-        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

              -       środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

          4. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:

-        rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

-        określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

-        rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i     

         ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

              -       podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia

                      efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

              -       współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym w szczególności w zakresie oceny             

                      funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w

                      życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania

                      dalszych działań.

              5. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:

-        rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;

-        wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji

6. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie       

przeprowadzonych obserwacji

7. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne

ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-  pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku

bieżącej pracy i informują o tym Dyrektora przedszkola

8. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-Pedagogiczną w ramach bieżącej

pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:

        - zajęcia rozwijające  uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych

        - zajęcia specjalistyczne:

a)  korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi

     trudnościami w uczeniu się

b)  logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych

c)   zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - dla dzieci przejawiających trudności w

     funkcjonowaniu społecznym

d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,

    mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu

    przedszkola

- zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które

mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze

stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem

przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

- porady i konsultacje

         9. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala Dyrektor przedszkola w ramach środków

             przyznanych przez organ prowadzący przedszkole

        10. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-

              pedagogicznej

        11. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów), o postępach w rozwoju ich dziecka,

              zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego

         12. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka spełniającego obowiązek rocznego

               przygotowania przedszkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie   

               pisemnej do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy

         13. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku sześciu lat, informacje o gotowości

               dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony nie

               później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej

         14. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań 

             mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

         15.  W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

              w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, Dyrektor przedszkola, 

              za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy

               i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka

         16. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu

               pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających

                  na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

          17. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy

                psychologiczno-  pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy

          18. Procedura opisana w punktach  9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni

                lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane

                przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania

                pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii

           19. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom.

                 Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców

                 i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności

                 wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom

 

                 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli: 

              -   porady

-   konsultacje

- warsztaty

- szkolenia

20.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne

 21.  Pomoc może być udzielana z inicjatywy:

-        rodziców dziecka (prawnych opiekunów)

-        dyrektora przedszkola

-        nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem

-        pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej

-        poradni

-        asystenta edukacji romskiej

-        pomocy nauczyciela

-        pracownika socjalnego

-        asystenta rodziny

-        kuratora sądowego

-        organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

19. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana

      w odrębnych dziennikach i dokumentach. zasady prowadzenia dzienników pomocy   psychologiczno-

      pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach

 

§ 6  Opieka i  kształcenie dzieci niepełnosprawnych

 

          1.  Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez

               poradnię psychologiczno-pedagogiczną

          2.  Przedszkole zapewnia:

-        realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

-         warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne

          potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci

-        zajęcia specjalistyczne

-        inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

          psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne

-        integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi

-        przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym

3.  Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołuje zespół  składający 

     się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem

4.  Zadaniem zespołu jest koordynowanie  udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-

     terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

     oraz wielospecjalistycznej ocenę funkcjonowania dziecka

              5. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się  program wychowania przedszkolnego do   

                  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.   

                  Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

6. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w

    orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być

    wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie

    liczącej do 5 dzieci

7. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje

    program

8. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół

    Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli

    posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci

    niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej.  Jeśli

    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej

     niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu

     współorganizowania kształcenia  dzieci  niepełnosprawnych

9.  Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie

     realizował  nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla

     specjalistów i pomocy nauczyciela

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej

     oceny funkcjonowania dziecka oraz programu

              11. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych przepisów

 

§ 7 Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

           1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez

                -        zajęcia w języku polskim

                -        realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju

                -        prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie)

                          wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku

                          szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Oświadczenie może być także wyrażone poprzez zawarcie z

                          przedszkolem umowy o korzystanie z usług przedszkola, gdzie jest adnotacja na temat nauczania religii

            2. W miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem mniejszości narodowych, etnicznych,

                językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej.

                Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach

           3. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne

                zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich

                 rodziców (prawnych opiekunów)

            4. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych

 

§ 8   Organizacja zajęć dodatkowych

            1. Przedszkole może organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe

            2.  Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym przedszkole.

            3.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od

                 15 do 30 minut

            4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora placówki

            5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną     

                 odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu   

                 zajęć     

            6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za cykliczne zajęcia dodatkowe 

 

§ 9 Warunki lokalowe, baza

 

1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

     - sal przedszkolnych - miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i  kształcenia

     - pomieszczeń sanitarno-higienicznych

     - szatni

     - gabinetu terapeutycznego

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce aktywności ruchowej i obserwacji

    przyrodniczych

3.  Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków - bezpieczne i odpowiednie do

     zabawy i realizacji przyjętych programów

4.  Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków

 

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

 

§ 10 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

          1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka

              i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,

              a w szczególności

              -  zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem

                 przedszkola

              -  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i psychicznym

              -  stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż

           2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki  i wypoczynku a w szczególności:

               - sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

               - wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty

               - przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej

               - w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją

                 dotyczącą jej udzielania

            3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające

                wyjście bezpośrednio na jezdnię

            4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do

                momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych

                osoba prowadząca te zajęcia

            5. Nauczyciel opuszcza swoją grupę w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich

                sprawach dotyczących wychowanków

            6.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej

            7.  W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi  pomaga nauczycielowi doraźnie woźna oddziałowa

            8. Każde wyjście poza teren przedszkola, poza wycieczkami, dla których zakłada się kartę wycieczki, odnotowuje się w

                 rejestrze wyjść grupowych. Sposób prowadzenia rejestru określają odrębne przepisy

            9.  W czasie pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego (teren zamknięty) grupą dzieci opiekuje się jeden

                 nauczyciel z wyjątkiem grupy 3- latków gdzie obecna jest również pomoc nauczyciela

            10.  Kiedy nauczyciel musi opuścić teren ogrodu w ważnej sprawie prosi innego nauczyciela o chwilową opiekę

                 nad jego grupą, który w tym czasie odpowiada za bezpieczeństwo grupy

            11. Przy wyjściu poza teren przedszkola (spacer, wycieczka autokarowa) zapewnia się opiekę 1 opiekuna dla

                  grupy 15 dzieci w przypadku dzieci 4 ,5, 6  letnich. W przypadku dzieci 3 –letnich wymaga opieki 1 osoby

                  dorosłej na 5 dzieci. W przypadku korzystania z komunikacji miejskiej przez dzieci  5 i 6 letnie wymagana

                   jest opieka 1 osoby dorosłej na 5 dzieci. W przypadku dzieci 3 i 4 letnich nie organizujemy przejazdów

                   komunikacją miejską

          

             12. Każda wycieczka udokumentowana jest kartą wycieczki, której załącznikami są:

                   - opis wycieczki ze szczególnym podkreśleniem celu wyjścia w konkretne miejsca

                   - oświadczenie opiekunów wycieczki (z wyjątkiem nauczycieli), w którym zobowiązują się do zapewnienia

                     dzieciom bezpieczeństwa w czasie wycieczki

             13. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń

                   technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,   nauczyciel  obowiązany jest

                   nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić

                   o tym niezwłocznie Dyrektora

 

§ 11 Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą Rodziców (prawnych opiekunów) . W sytuacjach koniecznych, gdy

    brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) , korzysta się z usług pogotowia ratunkowego

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy

    przedmedycznej

3. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody Rodziców poza

    udzieleniem pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom

    żadnych leków

4. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz

    sprowadza się fachową pomoc medyczną

5. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

     - rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka

    -  organ prowadzący przedszkole

    -  pracownika służby bhp

    -  społecznego inspektora pracy

    -  Radę Rodziców.

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego

8. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje Dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

9. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie

   powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami

10. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nie szczęśliwych wypadków rodziców oraz prawnych opiekunów

11. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko terapię z

      zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń,

      narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach  z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z

      lekami, środkami chemicznymi i innych

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją

 

§  12   Wycieczki

 

      1. Przedszkole może organizować krajoznawstwa i turystyki

       2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:

           - wycieczek przedmiotowych- związanych z realizacją programu wychowania przedszkolnego

           - krajoznawczo turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w którym udział nie wymaga od dzieci przygotowania 

             kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem organizowanym w celu nabywania wiedzy

             o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce

       3. Organizacje i program wycieczki dostosowuje się do wieku zainteresowań i potrze dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, 

            sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe na terenie kraju

        4. Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się dyrektorowi na druku "karta wycieczki" zgodnie ze wzorem 

           określonym w odrębnych przepisach

        5. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce zawierających dane personalne wychowanków, 

            kartę podpisuje dyrektor

        6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki

        7. Najpóźniej trzy dni wcześniej o wycieczce powinny być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie 

            wyrażają zgodę na udział w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek krótkich pieszych- wyjść w celu realizacji obowiązującego 

            programu np. na pocztę, sklepu

        8. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.

        9.Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki inną niż pracownik pedagogiczny, osobę pełnoletnią która 

             posiada wychowanie odpowiedni do realizacji zadań kierownika wycieczki w tym zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

        10. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób organizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień 

            rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także 

            specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki w jakim się będą odbywać

        11. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny przedszkola     

              osobę pełnoletnia, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym

             zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

       12. Kierownik wycieczki  w szczególności:

            - opracowuje program i regulamin wycieczki,

            - zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o cel i trasie

              wycieczki

           - zapewnia warunki do pełnej realizacji  programu wycieczki i przestrzeganiu jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym

             zakresie

           - zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczek z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania

           - określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwu

              dzieciom

            - nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt , wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy

            - organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki

            - dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizacje wycieczki

        13. Opiekun w szczególności

             - sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami

             - współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzeganiu jej regulaminu

             - sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad

                bezpieczeństwa

             - wykonuje inne zadania zlecone rzez kierownika wycieczki

             - rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia

               instruktażu dotyczącego sprawowania opieki 

             - kierownik wycieczki, za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki

        15. Rodzice dzieci mające problemy w czasie poruszania pojazdami mechanicznymi zoobowiązani są do przedłożenia   

               instruktażu dotyczącego sprawowania opieki

        16. Kierownik wycieczki za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także pełnić funkcję opiekuna wycieczki.

 

§ 13 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady  przyprowadzania i

    odbierania dzieci z przedszkola:

     - dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie;

     - osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;

     - rodzice (prawnych opiekunów) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania

          i odbierania dziecka z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział.

         Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania. Osoba

         upoważniona odbierania dziecko za okazaniem dowodu

     -  nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego

         pracownika przedszkola

     - rodzice (prawni opiekunowie) przejmują  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z

         przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę

     - nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w   przypadku, gdy stan osoby

         odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba

         jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających)

     - o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji

         nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami

         (prawnymi opiekunami)

      - odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna) . W tej sytuacji

         nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie

         Dyrektora (prawnego opiekuna) 

        -rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie

         uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i Dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do

         otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji

2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania  dziecka w czasie pobytu dziecka w

    przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez

    nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia

3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nie osoby pełnoletnie przyprowadzają dziecko do przedszkola w

    godzinach 6.30-8.30

4. W wyjątkowych przypadkach rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia nauczyciela

    danej grupy o zmianie godziny przybycia dziecka do przedszkola

5. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest do przyprowadzenia dziecka do grupy i oddania

  dziecka pod opiekę nauczycielowi danej grupy

 

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 

§ 14  Formy współpracy przedszkola z rodzicami

1. Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania

    wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju

2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami)

         - zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,

         - dzień informacji - konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem

         - dyżur Dyrektora – rozmowy i konsultacje z Dyrektorem – po wcześniejszym uzgodnieniu 

         - zajęcia otwarte -  2 razy w roku

         - formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów)  takie jak warsztaty, szkolenia,

           porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów

         - uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez

         - festyny  rodzinne – 1 raz w roku

3. W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców

 

§ 15  Prawa Rodziców

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

                   - znajomości koncepcji przedszkola i udziału w jej opracowaniu

                      zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji,

                   - planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału

                   - uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego  

                     rozwoju

                   - uzyskania  informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka

                   - wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z  

                     obserwacji pracy  przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej

            - wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi  

              prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje

              przedstawicielstwo w Radzie Rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej.

                   - korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

                   - włączania się w organizację życia przedszkolnego

                   - życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy  

                     jej treści  itp.

 

§ 16 Obowiązki Rodziców

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci

    sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach

2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów) :

      - bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka

      - terminowego regulowania opłat

      - przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki

      - aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola

      - kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 17 Organy przedszkola

 

             1. Organami przedszkola są:

                 - Dyrektor przedszkola

                 - Rada Pedagogiczna

                 - Rada Rodziców

                & 18 Dyrektor

 

1.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji 

     i obsługi 

2. Kompetencje Dyrektora przedszkola

     -  kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

     -  organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

     -  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

     -  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

    -   występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

        dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

    -   jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej

 1.  prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej 
 2. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 •   wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne
 • powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;
 •  sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 • wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego
 •     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 •  gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;  odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,
 •   powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i Radę Pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;
 • dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
 • sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 •  zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;
 •     w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  Radę Pedagogiczną;
 • przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 •  ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 •   odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 •  organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 •   zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 •   ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;21) zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;
 •  powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie którym mieszka dziecko o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania szkolnego oraz o zmianach w tym zakresie
 •  na wniosek rodziców może zezwolić w drodze decyzji na spełnienie obowiązku rocznego przygotowania poza przedszkolem 

3.  W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz organem

     prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny

4. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych

5. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności

    organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form

    działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola

6. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę 

    zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki

7. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników

8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

9. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel

     wyznaczony przez organ prowadzący

 

§ 19 Rada Pedagogiczna 

 

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor  jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w       

    przedszkolu

2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w

     miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

    z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie

     wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady

5.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane

6.  Kompetencje Rady Pedagogicznej:

·                   Kompetencje stanowiące:

-       zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy

-        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

-        podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych

-        podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

-        zatwierdza zmiany w statucie

-        ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem

         przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

-        zatwierdza regulamin Rady Pedagogicznej

·         Kompetencje opiniujące:

-        opiniuje organizację pracy przedszkola

-        opiniuje projekt planu finansowego przedszkola

-        opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień

-        opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

          wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i

          opiekuńczych

-        opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.

-        opiniuje program realizacji wewnątrz przedszkolnego doradztwa zawodowego

·         Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej:

-        przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do Dyrektora o zatwierdzenie

-         opiniuje kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący,

          o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata

-        opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia

         stanowiska Dyrektora przedszkola

-        opiniuje decyzje Dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego

-        może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska

         kierowniczego

-        wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko

         Dyrektora przedszkola

-        rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców

-        deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy

         nauczyciela

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy

jej członków głosowania dotyczące spraw personalnych są tajne

8.  Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na

     zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci

9.  Do realizacji zadań statutowych przedszkola, Dyrektor powołuje spośród członków Rady Pedagogicznej  zespoły

      nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje

      przewodniczący powoływany przez Dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu

10. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub

     zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział       

     również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola

11.  Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu

       odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej

 

§ 20 Rada Rodziców 

                1. W przedszkolu działa rada Rodziców, która reprezentuje ogół Rodziców (prawnych opiekunów) dzieci

                    uczęszczających do przedszkola

                2. Radę Rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie

                    rodziców dziecka danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .

                3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym

                4. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.

                5. Kompetencje Rady Rodziców:

           -  może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola

              z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola

            - opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola

            - opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola

            - opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego

            - może wnioskować do Dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela

           -  deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny

              pracy nauczyciela

          -   deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora

              przedszkola

          -   wnioskuje wspólnie z Dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;

          -   wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola

                        -   W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze

                             z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  regulamin  

                             Rady Rodziców

 

§ 27 Zasady współdziałania organów przedszkola

      1.  Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i

          bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola

      2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.

      3. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział (z głosem doradczym) Dyrektor przedszkola i ewentualnie inni

          członkowie Rady Pedagogicznej

      4.  W zebraniach Rady Pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział Rada Rodziców

           lub jej przedstawiciele

      5. Dyrektor przedszkola informuje Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej

 

§ 22  Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

  1.  Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa oraz dobra

       publicznego

   2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami

   3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie

       służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa

       właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub

       sporu

    4. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, Dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do

       rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny)

    5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące  funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 23  Arkusz organizacji przedszkola

     1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji   przedszkola

        opracowany przez Dyrektora.

     2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdza  organ prowadzący przedszkole.

     3. Arkusz organizacji przedszkola przygotowuje dyrektor przedszkola wg. zasad w odrębnych przepisach i                     

         przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole najpóźniej do 21 kwietnia 

     4. Dyrektor przed przekazaniem arkusza organizacji przedszkola do organu prowadzącego, zasięga opinii zakładowych                   

          organizacji związkowych, które wydają taką opinie w ciągu 10 dni od otrzymania arkusz, najpóźniej do 19 kwietnia

  5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz

     organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku

  6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię na temat arkusza organizacji przedszkola w terminie

      najpóźniej do 20 maja

  7.  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ

       prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Przy

       wprowadzaniu zmian w arkuszu organizacji przedszkola dyrektor zasięga opinię rady pedagogicznej

  8. Do zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola wymagane są odpowiednio opinię związków zawodowych

      oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które powinny być wydane w ciągu 4 dni od otrzymania zmian

 

§ 24  Organizacja  i czas pracy przedszkola

 

                1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 175

                2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z

                    uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności

                3. W przedszkolu można utworzyć łącznie 7 oddziałów

                4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25

                5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący  przedszkole,

                    na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców

                6. Przedszkole czynne jest w dni  robocze w godzinach od 6.30.do 17.30

                7. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy

                    oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału

               8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam

                   nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez

                   dzieci tego oddziału

               9. Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się woźna oddziałową, która współpracuje z nauczycielami w realizacji ich

                    zadań                          

              10. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:

                    -  kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

                       i metod pracy

                   -  indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub

                      znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola

              11.  Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych

                     potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na

                     podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego program edukacyjno -terapeutycznego uwzględniającego

                     zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

              12.  W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje

                     się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie,

                     usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę

 

§ 25 Formy pracy

               1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania   

                   przedszkolnego dopuszczonych przez Dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów

               2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na

                   wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki,

                   potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców

                   3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym

                    oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

                   4. Formami pracy w przedszkolu są:

·  Zajęcia i zabawy dowolne

·  Zajęcia obowiązkowe

               -  codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno- wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela 

               -  czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci

               -  spacery

               -  wycieczki

               -  uroczystości przedszkolne

 - sytuacje okolicznościowe

                     6. Czas prowadzących w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że

                         czas prowadzonych zajęć według przyjętego programu zajęć religii, zajęć dodatkowych, zajęć rewalidacyjnych   

                         powinien wynosić:

                             - z dziećmi w wieku 3- 4 lat -około 15 minut

                             - z dziećmi w wieku 5-6  lat - około 30 minut

                    7. Czas trwania zajęć w zakresie form pomocy psychologiczno- pedagogicznej to 45 minut. Prowadzenie tych zajęć

                         może być w czasie krótszym odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci  

                    8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu wprowadzają odrębne przepisy

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

§ 26  Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

 

              1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący

              2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola

              3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady Miasta

              4. Dzieci mają możliwość korzystania z czterech  posiłków

              5. Rodzice ponoszą koszty przygotowania posiłków 

              6. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor , w zależności od kalkulacji kosztów produktów zużytych do jego

                  wytworzenia i jest niezależna od opłaty stałej. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków  sporządzana jest przez

                  intendentkę każdego miesiąca odrębnie

              7. Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za każdy miesiąc z góry, do 15-go

                  każdego miesiąca. Wpłaty są wnoszone na konto przedszkola

              8. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z

                 wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, w przypadku jeśli nieobecność nie  była zgłoszona wcześniej.

                 zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym

              9. W okresie wakacyjnym, przy zmniejszonej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola, Dyrektor  Przedszkola może

                  wprowadzić inne zasady obliczania kosztów wyżywienia zgodnie z miesięczną kalkulacją tych kosztów

             10. Personel przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia na  warunkach ustalonych przez organ prowadzący za

                  wyjątkiem pracowników kuchni, którym koszty wyżywienia pokrywa organ prowadzący

 

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 27 Inne stanowiska kierownicze

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora

2. Powierzenia tego  stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu 

    prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej

 

 § 28  Nauczyciele

              1.  W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w         

                   wieku przedszkolnym

2.  Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym

     programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i

     respektuje jego prawa

3.  Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

4.  Do zakresu zadań nauczyciela  należy:

          -  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem

             w czasie wycieczek, spacerów itp.

          -  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie

             odpowiedzialności za jej jakość

         -   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań

         -   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci

              oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce

         -   ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności,

             deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia

         -   dokonanie analizy do gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci, które są objęte obowiązkowym

             rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci których rodzice złożyli wniosek do dyrektora przedszkola

             najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym te dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole

             podstawowej 

         -   wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania

             pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy

         -   stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

         -   włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych

             do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci

         -  planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez

             aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

        -   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali

            przedszkolnej

        -   udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami Rady Pedagogicznej;

        -   udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem Dyrektora

        -   współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa Rodziców do

            znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w

            danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

        -  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z

           obowiązującymi przepisami

       -   zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp

       -   realizacja uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej, wniosków i zaleceń Dyrektora oraz osób kontrolujących;

       -   realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówek

  5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu

      wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom

      wyłącznie Dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni

  6. Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz

      analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy 

  7. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na

      rzecz wspierania rozwoju dzieci

  8. Nauczyciel ma prawo:

           -  wyboru lub opracowania programu

           -  doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci

           -  korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych  w odrębnych przepisach

           -  rozwoju i awansu zawodowego

           -  korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej,

              wyspecjalizowanych placówek i instytucji   naukowo-oświatowych

                   9. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju                     

                       zawodowego

                 10. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami

 

§ 29 Specjaliści

 

        1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy

            psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego

        2. Zadania specjalistów:

            Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

         -  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych

            i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

            oraz wspierania mocnych stron dzieci

        -  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz

           wspierania rozwoju dzieci

       -   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

       -   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie

           różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci

      -   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

      -   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i

          uzdolnień dzieci

      -   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

     Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

     -  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

    -   prowadzenie terapii logopedycznej

    -   prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej

        zaburzeń

    -   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we

        współpracy z rodzicami dzieci

    -   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

   Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

   -  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi

      trudnościami w uczeniu się

   - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze

     terapeutycznym

   -  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z 

      rodzicami uczniów

   -  wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

-  prowadzenie wspólnie z  nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych

-  realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami  zintegrowanych; działań  i zajęć, określonych

   w  indywidualnym programie edukacyjne  terapeutycznym;

 - prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi

   niepełnosprawnymi

 - w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi  niepełnosprawnymi

 - udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez  nauczycieli oraz w zintegrowanych

   działaniach i zajęciach, określonych w  programie  IPET;  realizowanych przez nauczycieli i specjalistów

              - pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym

                zintegrowane działania i zajęcia, określone w  programie, w  doborze form i metod pracy z dziećmi

                niepełnosprawnymi

             3. Praca specjalistów oraz nauczycieli o specjalności pedagogika specjalna zatrudnionych do współorganizowania

                 kształcenia specjalnego podlega ocenie pracy wg. odrębnych przepisów

 

§ 30 Pracownicy obsługi i administracji

 

                  1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:

                     - pomoc nauczycielki

                     - kierownika gospodarczego

                     - sekretarkę

                     -  kucharkę

                     - pomoce kucharki

                     - woźne oddziałowe

                     - dozorców

                 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola

                     jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości

                 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani reagować na

                     - wszelkie dostrzeżone sytuacje i lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci 

                     - osoby postronne, przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora

                 4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji obsługi ustala dyrektor przedszkola

                 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy

                 6. Obowiązki pracowników administracji i obsługi

 

               Do obowiązków pomocy nauczycielki należy:

               -  podlega bezpośrednio dyrektorowi

               - Współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga nauczycielowi

                  w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:

               - bierze udział w przygotowaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal pomaga dzieciom  w rozbieraniu i ubieraniu

                 się przed wyjściem na spacer

               - ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. pobytu

                 w toalecie itp.

              - zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych

              - czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce

              - przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywne

              - dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne

                osoby na szkody materialne lub moralne

              - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego

              - przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych

              - zgłaszanie Dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i

                życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola

              - zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody Dyrektora

 

             2.  Do obowiązków kierownika gospodarczego należy:

                  -  zakupywanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia,

                     właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywienia

                 -  uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu

                 -  przestrzeganie norm żywieniowych

                 -  nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni

                 -  sporządzanie dziennych raportów żywieniowych

                 -  prowadzenie na bieżąco kart ilościowo – wartościowych

                 -  sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z

                    księgowością

                 - codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców

                 - utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp

                 - odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do

                   spożycia

                 - prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw

                 - prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności

                 - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych

                - używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem

                - przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych

                - zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa

                  dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

                - dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby

                  na szkody materialne lub moralne

                - zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

                - wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora

                - pobieranie od rodziców opłat za żywienie

                - odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze, sprzęt i urządzenia techniczne

                -  sporządzanie zestawu wpłat i przekazywanie jej na bieżąco księgowości w DBFO

                -  czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP

                -  zakupywanie sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola

                - prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z potrzebami dokonywanie rozliczeń z gotówki rachunkami

                - przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych

                - zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

                -  wykonywanie innych prac wynikających z potrze placówki zleconych przez Dyrektora

 

               3. Do obowiązków sekretarki należy:

               -  prowadzenie sekretariatu tj. rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, prowadzenie list obecności

                  i ewidencji czasu pracy pracowników i obsługi

               -  przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych;

               -  zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

               -  wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora

              4. Do obowiązków kucharki należy:

                - utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnym i BHP;

                - pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym

               -  organizowanie pracy personelu kuchni

               -  przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi

               -  codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi

               -  uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu

               -  przestrzeganie norm żywieniowych

               -  dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi

               -  używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem

               -  dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą

               -  dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)

               -  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek

               -  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież

               -  używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków;

               -  dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne

              -  odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożyci;.

              -  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. Przestrzeganie,

                 przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych

              -  zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i

                 życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola

              -  dbanie o dobre imię przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne

                  osoby na szkody materialne lub moralne

             -   zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora;

             -  po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia

                przed włamaniem

             -  informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie

                artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości)

             -  wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora

 

             5. Do obowiązków pomocy kucharki należy:

                - dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP

                - pomoc w przygotowywaniu posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi

               - przestrzeganie norm żywieniowych

               - dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi

               - używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem

              -  pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu ich zgodnie z zalecaną gramaturą

              -  dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)

              -  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek

              -  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież

              -  dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce

              -  używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków

              -  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny

              - przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych

             -  zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i

                życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola

             -  dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby

                na szkody materialne lub moralne

             -  zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

             -  wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora

 

             6.  Do obowiązków woźnej należy:

               - utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach

               - codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek ,

                 czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy,

                 wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków

                 zgodnie z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach

               - raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach

               - raz w tygodniu dezynfekowania stołów, podłóg środkami dezynfekującymi w przydzielonych pomieszczeniach

               - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych

               - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych

               - dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku)

              -  używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków

              -  używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem

              -  pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach

              -  uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci

              -  przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny

              -  przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych

              -  zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla

                 zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola

             -  dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby

                na szkody materialne lub moralne

             -  zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

             -  po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed

               włamaniem

             - informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie

                artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości)

             - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego

             - innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora

                                                  

              7. Do obowiązków dozorcy należy:

                 -  utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu

                    zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze

                    śniegu i lodu

                  - prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojemników na odpady

                 - prowadzenie rejestru konserwacji zmywarki i kociołków parowych

                 - wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się z pobranych materiałów

                 - używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem

                 - przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych

                 - zgłaszanie Dyrekcji zauważonych uszkodzeń  niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia

                   i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola

                 - dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby

                   na szkody materialne lub moralne

                 - zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora

                 - przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny

                 - dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego

                 - wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego

 

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

  § 31 Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat

 2. Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończy 3

     lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym

     może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,

     w którym dziecko kończy 9 lat

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które

     ukończyło 2,5 roku

 5. Dzieci w wieku 6 l jest objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym.

 6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo

     nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego

     wydane przez Dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko

  7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej  niż do końca roku

      szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat                                        

  8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić Dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu

      przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą

      powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.

   9. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego

       przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku

       rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy

 10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do wydania każdemu dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do

       przedszkola legitymacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego lub e- legitymacji dziecka niepełnosprawnego.

       Wzory tych dokumentów określają odrębne przepisy

  11.  Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci

         uczęszczające do przedszkola, legitymacji przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych, e-legitymacji dzieci

         niepełnosprawnych

 

§ 32 Prawa i obowiązki dzieci

     1.  W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej

          opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój

          osobowości i samorealizacji

     2. Dzieci mają prawo do:

         - opieki i pomocy ze strony dorosłych

         - bezpiecznych i   higienicznych warunków

        -  korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia

        -  poszanowania ich godności osobistej i nietykalności

        -  akceptacji i szacunku

        -  zabawy jako podstawowej formy aktywności

        -  właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi

           potrzebami i możliwościami

        -  wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb

        -  aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych

        -  bezkonfliktowego rozwiązywania problemów

        -  pozytywnego wzmacniania przez dorosłych

        -  spokoju i wypoczynku

        -  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

        -  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji

        -  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    3.  W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza

        nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka

    4. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki

 

       Dzieci mają obowiązek:

  -  przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa

  -  słuchać i reagować na polecenia nauczyciela

  -  szanować mienie przedszkola

  -  zachowywać porządek i czystość

  -  zgodnie współdziałać w zespole

  -  szanować prawa innych, w tym do zabawy

  -  szanować wytwory pracy innych

  -  stosować formy grzecznościowe

  -  akceptować indywidualność każdego dziecka

  -  przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych

  -  polubownie rozwiązywać konflikty

  -  dbać o swój wygląd

  -  informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach

 

§ 33 System motywowania do zachowań pożądanych   

         1. W przedszkolu określono,  co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania 

            są nagrody społeczne i rzeczowe

         Nagrody:

         - pochwala indywidualna

         - pochwala wobec grupy

        -  pochwala przed rodzicami

        -  dostęp do atrakcyjnej zabawki

        -  dyplom uznania

        -  drobne nagrody rzeczowe

        -  przewodzenie w zabawie

 

         Nagradzamy za:

        - stosowanie ustalonych zasad i umów

        - wysiłek włożony w wykonana prace

        - wywiązanie się z podjętych obowiązków

        - bezinteresowna pomoc innych

        - aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

     2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń:

         - konsekwencje złego zachowania

         - upomnienie słowne indywidualne

         - upomnienie słowne wobec grupy

         - poinformowanie rodziców o przewinieniu

        - odsunięcie od zabawy

        - zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

        - rozmowa z dyrektorem

 

Konsekwencje stosowane są za:

       - nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu

       - stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

       - zachowania agresywne

       - niszczenie wytworów pracy innych

       -  celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

 

 
ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  35 Inne postanowienia

                       1. Obsługę administracyjno – księgową przedszkola prowadzi Anna Sapińska

                        2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu  i procedury  wewnętrzne nie mogą

                            być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu

                        3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

                        4.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy

                        5.Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami

 

§ 36

          1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców,

              pracowników obsługi i administracji

          2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i

             Kodeksu Cywilnego

 

§ 37

          1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez

              Dyrektora przedszkola poprzez:

               - wywieszenie zarządzenia Dyrektora  w sprawie ogłoszenia treści statutu

               - zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie Rady Pedagogicznej oraz zebrania

                 ogólnego Rodziców

               - udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez Dyrektora

                 przedszkola w placówce